امتحان ترینری سال ۱۴۰۰ برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه

Panah_moph

شرایط شمولیت به امتحان :

۱-داشتن سند تخصص رشته مربوطه.

۲-تکمیل نکردن سن ۴۵ سالگی.

۳- داشتن سندDMD,MD  مؤسسات تحصیلات عالی.

۴- داشتن حد اقل ۸۵٪ نمرات دوره تخصص و دفاع مونوگراف .

۵- سپری نمودن مؤفقانه امتحانات دوره تخصص و مونوگراف در چانس اول.

۶- منفی بودن تست HBS,HCV,HIV/AIDS  (صرف به کاندیدان پرنسیپ جراحی لازمی میباشد).

تاریخ ثبت نام :     ۹ / سرطان /۱۴۰۰  الی  ۲۶/ سرطان/۱۴۰۰مطابق تقسیم اوقات .

 محل ثبت نام : از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۳:۰۰ عصر، ریاست اکمال تخصص، منزل سوم تعمیر اداری، وزارت صحت عامه.

 یاداشت : کاندیدان محترم حین ثبت نام اصل اسناد فوق الذکر، تذکره تابعیت و کاپی آنرا   با  دو قطعه عکس جدید خویش  با خود داشته باشند.