اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد تاریخ برگزاری امتحان استادی التراسوند

Panah_moph

به اطلاع عموم دوکتوران محترم که در امتحان استادی التراسوند ثبت نام و کارت شمولیت امتحان را اخذ نموده اند، رسانیده میشود که قرار فیصله بورد التراسوند امتحان تحریری مطابق مأخذ از قبل اعلان شده، به تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ هجری شمسی مصادف به ۰۳/۰۱/۱۴۴۴ هجری قمری اخذ میگردد، بنأ دوکتوران محترم متقاضی مطلع باشند.

زمان اخذ امتحان:    (۱۰) بجه قبل از ظهر                                             

محل امتحان:          مقر وزارت صحت عامه