واجد شرایط بست (۶) تکنیشن انستیزی دهنده

akbari_admin

وزارت/اداره:  صحت عامه

بست و عنون وظیفه:  6    تکنیشن انستیزی دهنده

ریاست مربوط:ریاست شفاخانه صحت طفل

تاریخ:  /      /     1402

 

شماره

شهرت کاندید

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

جنسیت

درجه تحصیل

شماره تماس

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

مرد

زن

۱

بهروز

مجید پور

عبدالمجید

۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲

روخان

فیض

جان آغا

۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳

محمدتقی

عرفان

محمدجمعه

۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۴

محمدیوسف

 

حاجی یارمحمد

۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵

عبدالواجد

احدی

عبدالاحد

۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶

عبدالروف

ابراهیمی

محمدابراهیم

۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۷

قدرت الله

قانع

بهاوالدیئ

۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

قرار شرح فوق جدول کاندیدان واجد شرایط بست (۶) تکنیشن انستیزی دهنده مربوط  شفاخانه صحت طفل ترتیب و صحت است .

 از تاریخ نشراعلان نتیجه شارت لست الی سه یوم کاندیدانی که به نتیجه خویش قناعت ندارند شکایت خویش را به ریاست عمومی منابع بشری سپرده و بعدآ حق شکایت را ندارند.

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:18 AM
Background image

Notice of Mobile Health Camps for Eye Care by the Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health is pleased to announce the launch of a project aimed at establishing and equipping mobile health camps to provide essential eye care services in remote and . . .

Mon, Apr 29 2024 11:01 AM
Background image

The national campaign for polio

The national campaign for polio immunization was initiated today throughout the country

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Back to announcements