اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد بست های کمبود ترینی شفاخانه های تخصصی مرکز و ولایات

Panah_moph

بدین وسیله به اطلاع کاندیدان موفق و تقسیمات شده در بست های کمبود ترینی شفاخانه های تخصصی مرکز و ولایات که در امتحان شمولیت به برنامه تخصص سال 1400 موفق گردیده ولی جهت طی مراحل اسناد و تقرری خویش الی اکنون بریاست عمومی منابع بشری و اکمال تخصص مراجعه نکرده اند یا طی مراحل اسناد خویش را به پیش می بند اهسته و با تاخیر، رسانیده می شود تا جهت تقرری الی روز پنج شنبه مورخ22/2/1401 که مصادف است با 12/10/1443 جهت طی مراحل اسناد خویش مراجعه بفرمایند، بعد از تاریخ فوق الذکر کاندیدان ریزرفی به عوض ایشان معرفی خواهند گردید که انگاه حق شکایت را نخواهند داشت.