ریاست تغذی عامه برنامه آموزشی شش روزه را برای کارمندان صحی سه ولایت راه اندازی نمود

Panah_moph
Thu, Sep 15 2022 12:44 PM
ریاست تغذی عامه برنامه آموزشی شش روزه را برای کارمندان صحی سه ولایت راه اندازی نمود

ریاست تغذی عامه برنامه آموزشی شش روزه را برای کارمندان صحی سه ولایت راه اندازی نمود
ریاست تغذی عامه وزارت صحت‌عامه به همکاری مالی سازمان صحی جهان از راه اندازی برنامه آموزشی شش روزه تداوی بیماران سوی تغذی داخل بستر برای کارمندان صحی ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا خبر می‌دهد.
داکترعبدالجمیل باوری هماهنگ کننده برنامه های آموزشی ریاست تغذی عامه گفت: این کارمندان که تعداد شان به 21 تن می رسد شامل داکتران و نرس های می‌شود که برحال وظیفه در ولایات متذکره می‌باشند تا بتوانند خدماتی معیاری را که بیماران مصاب به سوء تغذی در این ولایات دارند به آنان رسیدگی بیشتر نمایند.

Latest news

Mon, Oct 26 2020 3:34 PM
Background image

End of the three-day IT workshop for provincial IT officers of the Ministry of Public Health

The workshop, which was held from October 24 to 26, 2020, ended with the awarding of certificates to the information technology officials of the provinces by Dr. Abdul Qadir Qadir,. . .

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

BACK TO NEWS