ٰپروژه ICU

پس منظر پروژه:

 پروژه ICU که در چوکات وزارت صحت عامه از سال 1391 بدینسو فعالیت دارد و در جریان این سال ها دستآوردهای زیادی را دارا می باشد مانند معیاری سازی واحد مراقبت های جدی شفاخانه های صحت طفل اندراگاندی، عاجل ابن سینا، وزیر محمد اکبرخان، شیخ زاید، هرات، ننگرهار، پکتیا و کندز، بخش های عاجل شفاخانه های 102 بستر خیرخانه، جمهوریت، عاجل ابن سینا، صحت طفل اندراگاندی و وزیر محمد اکبرخان. باید علاوه نمود که شفاخانه نایب امین الله خان لوگری و پولی کلینیک دوستی اندونیزیا افغانستان نیز توسط پروژه مذکور فعال گردیده و به پیش برده می شود.

قابل ذکر است که پروژه مذکور علاوه بر بخش های فوق؛ پروژه اعمار، تجهیز و فعال سازی شفاخانه فوق تخصصی را نیز تحت پوشش دارد که تمام پروسه های تخنیکی، مالی، اداری و تدارکاتی آن در مرکز پروژه ICU همآهنگ گردیده و به پیش برده می شود که تحت چتر این پروژه شفاخانه شیخ زاید و شفاخانه محمد علی جناح بشمول بخش پیوند کلیه فعالیت می نمایند.

شرح پروژه:

مشکل نبود و یا ضعیف بودن عرضه خدمات صحی ثالثی بالخصوص خدمات مراقبت های جدی در شفاخانه های افغانستان  عبارت از مشکل اساسی بوده، که وزارت صحت عامه می خواهد آنرا از طریق پروژه واحد مراقبت های جدی حل نماید. مطالعات نشان می دهد که یک تعدادی زیادی از علت های جذری موجود است که باهم یکجا شده و مشکل اساسی را بوجود آورده است، که بعضی از آنها بطور ذیل ذکر می شود.

 • محل نامناسب و اندازه کوچک واحدهای مراقبت های جدی موجود در شفاخانه ها
 • نبود و یا کمبود کارمندان جداگانه برای واحد مراقبت های جدی در تشکیل شفاخانه ها
 • سطح پائین دانش و مهارت های کارمندانیکه فعلاً در عرضه خدمات مراقبت های جدی در شفاخانه ها مصروف هستند.
 • نبود و یا کمبود وسایل ستندرد و فعال در شفاخانه ها
 • نبود کارمندان ماهر که توانایی طرز استفاده از وسایل ستندرد را داشته باشند.

مطالعات نیز نشان می دهد که مشکلات مذکور در شفاخانه های کشور یک سلسله تأثیرات خود را بجا گذاشته است که میتوان آنرا طور ذیل خلاصه نمود:

 • اثرات صحی: نبود و یا ضعف خدمات مراقبت های جدی سبب شده است که یک تعداد زیادی از مریضان قابل علاج زندگی شان را از دست بدهند، و مرگ و میر امراض قابل علاج را بالا ببرد، قابل ذکر است که این موضوع یک احساس منفی را نسبت به خدمات صحی در جامعه بوجو می آورد. 
 • اثرات اجتماعی: اندازه مرگ و میر بلند در شفخانه های افغانستان و احساس منفی نسبت به خدمات صحی سبب شده است که  مردم اعتماد خویش را نسبت به سیستم صحی افغانستان بطور روز افزون از دست بدهند. در نتیجه مردم بخاطر تداوی امراض و دریافت خدمات صحی بهتر به سفرهای ممالک خارجی رو می آورند که این سفر های خارجی نه تنها باعث مشکلات فیزیکی و روانی مردم افغانستان می شود بلکه مشکلات اقتصادی را نیز به بار می آورد.
 • اثرات اقتصادی: مردم که بخاطر دریافت خدمات صحی به کشورهای خارجی سفر می کنند نه تنها مصارف سفرها را متقبل می شوند بلکه مقدار زیادی از سرمایه خویش را بخاطر خدمات مختلفه صحی مصرف می کنند که متعاقبأ این مصارف سبب فرار سرمایه از کشور و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان می گردد.
 • اثرات سیاسی: اگر مشکل به وقت و زمانش حل نشود می تواند که فاصله بین دولت و مردم را ازدیاد بخشیده، اعتبار سیستم صحی را کاهش داده و حیثیت وزارت صحت عامه و در مجموع دولت افغانستان را تحت سوال ببرد.

اگر پروژه مؤفقانه تطبیق شود، اهداف و مقاصد خود را بدست بیاورد، در حل مشکلات مردم افغانستان سهم خویش را بازی می کند و در پهلوی اینکه اثرات منفی مشکلات را از بین می برد، می تواند که این اثرات را معکوساً بطرف مثبت سوق دهد.

مستفدین

مستفدین مستقیم

مریضان که به خدمات مراقبت های جدی شدیداً نیازمند اند: چون هدف اصلی پروژه مریضانی است که به مراقبت های جدی ضرورت دارند و مستقیماً از خدمات پروژه استفاده می کنند.

مستفدین غیرمستقیم:

 • اقارب مریضان: این گروه از طریق تداوی مریضان ایشان، از سفرهای خارجی ایشان بخاطر تداوی و از مصارف گزاف این سفرها جلوگیری گردیده و از پروژه مستفید می شوند.
 • مردم و جامعه افغانستان: تمامی مریضان که در واحد مراقبت های جدی معالجه می شوند، و فامیل های مریضان که از خدمات پروژه بطور غیر مستقیم مستفید می شوند، جزء جامعه می باشند، از طرف دیگر سرمایه ئی که به خارج از کشور انتقال داده می شد؛ در داخل کشور و جامعه باقی می ماند و در رشد اقتصادی جامعه رول مثبت را بازی می کند؛ همه اینها مثالهایی اند که سود جامعه را در تطبیق پروژه ثابت می سازند.
 • وزارت صحت عامه : عرضه خدمات صحی مراقبت های جدی و تداوی مؤفقانه مریضان جدی تأثیر مثبت را در بین مردم افغانستان بوجود می آورد و باعث می شود که مردم بالای سیستم صحی خود اعتماد کرده از آن پشتیبانی کنند و ازین طریق جایگاه و مقام وزارت صحت عامه و دولت افغانستان را در بین جامعه تقویت نموده و دولت و مردم را بایکدیگر نزدیک می سازد.

توجیه پروژه

نظر به قانون اساسی افغانستان عرضه خدمات  صحی باکیفیت و همه جانبه به مردم افغانستان مسؤلیت وزارت صحت عامه و حق قانونی مردم افغانستان می باشد. برای اینکه وزارت صحت عامه این مسؤولیت خویش را به وجه احسن به پیش ببرد، در ده سال اخیر کوشش های خستگی ناپذیری را انجام داده است. وزارت صحت عامه در نتیجه این کوشش های خویش دستآوردهای چشمگیری را در عرصه خدمات صحی اولی و ثانوی داشته است، ولی بنا به حجم زیاد کار نتوانسته است که در بخش خدمات صحی ثالثی پیشرفت های قابل ملاحظهٔ را داشته باشد. از آنجایکه بدون خدمات صحی ثالثی، سیستم عرضه خدمات صحی و سیستم صحت عامه ناتکمیل می باشد؛ بنأ وزارت صحت عامه تلاش دارد که در پهلوی خدمات صحی اولی و ثانوی خدمات صحی ثالثی را نیز تقویت ببخشد. تطبیق پروژه ICU یکی ازین تلاشها می باشد که بخاطر تقویت خدمات صحی ثالثی و اکمال سیستم صحی از طرف وزارت صحت عامه صورت می گیرد. از سوی دیگر خدمات ICU فوق العاده تخصصی می باشد و در حال حاضر مهارت ها برای عرضه این نوع خدمات در سطح شفاخانه های داخل کشور موجود نمی باشد.  همچنان هدف خدمات مراقبت های جدی؛ مریضان فوق العاده جدی و وخیم می باشد فلهذا پروژه اهمیت حیاتی دارد و در هماهنگی با ادارات تحصیلات صحی موجود در کشور توانمندی ظرفیت سازی در عرصه خدمات مراقبت های جدی بلند برده شود.

اداره تطبیق کننده

پروژه ICU توسط ریاست عمومی طب معالجوی که در چوکات وزارت صحت عامه فعالیت دارد و مسؤلیت رهبری و مدیریت تمامی شفاخانه های شهر کابل و ولایات را به عهده دارد، تطبیق می گردد.

هدف مشخص پروژه: فراهم سازی خدمات پیشرفته مراقبت های جدی (ICU )   با کیفیت و ستندرد برای مریضان عاجل و وخیم (مصدومین انفجارات، حادثات ترافیکی و واقعات امراض پیشرفته...) در شفاخانه های مرکزی، حوزوی و ولایتی به هموطنان عزیز مان در افغانستان.

مقاصد پروژه

فراهم آوری پرسونل صحی ورزیده و دارای مهارت های فنی و مسلکی برای ارائه عرضه خدمات ICU  در شفاخانه های پلان شده.

تربیه دوکتوران و نرسها در عرضه خدمات ICU بصفت ماستر ترینر برای دوام و توسعه ظرفیت سازی در خدمات ستندرد ICU.

فراهم آوری زیر بناء و تجهیزات ستندرد ICU

 1. چارچوب فعالیت های پروژه
 

چارچوب فعالیت های پروژه شامل حدود پروژه می گردد. بخش محدوده پروژه شامل تمام فعالیت های پروژه می باشد. این بخش نه تنها آنچه انجام می دهید را توضیح می دهد، بلکه برای آنچه نباید به عنوان جزء پروژه انجام گردد نیز انعکاس داده شود. این بخش برای سوالات مانند: کدام فعالیت ها انجام می یابد، کدام فعالیت ها انجام نمی یابد و نتایج چگونه خواهد بود، پاسخ ارائه می کند.

 

 • عرضه نمودن خدمات مراقبت های جدی بحیث یک بخش مهم و حیاتی سیستم صحی در شفاخانه ها برای مریضان عاجل و وخیم
 • تهیه نمودن نقشه، دیزاین و احجام کاری ستندر برای زیربنای ساختمانی واحد مراقبت های جدی در مطابقت با معیارات و رهنمودها.
 • فراهم نمودن تجهیزات ستندرد و با مقدار مناسب در مطابقت با معیارات واحد مراقبت های جدی.
 • استخدام پرسونل تخصصی مورد نیاز مطابق به ستندردها و رهنمودها
 • آموزش مناسب و کافی کارمندان در بخش عرضه خدمات معیاری مراقبت های جدی
 • تدارک ادویه، ملزمه طبی، مواد تنظیفاتی و دیگر نیازمندی های لازم بخشهای تحت پوشش
 • عرضه خدمات معیاری مراقبت های جدی و عاجل در بخش های تحت پوشش
 • تدارک ضروریات اعاشوی مورد نیاز بخشهای تحت پوشش

نتایج پروژه:

 • خدمات معیاری مراقبت های جدی و عاجل عرضه می گردد.
 • ادویه، ملزمه طبی، مواد تنظیفاتی بخش های مراقبت های جدی و عاجل تهیه گردیده است و در اختیار مریضان قرار دارد.
 • کارمندان کافی بمنظور عرضه خدمات معیاری مراقبت های جدی و عاجل استخدام گردیده اند.
 • کارمندان صحی بخش های عاجل و مراقبت های جدی آموزش گریده است.
 • تجهیزات کافی و معیاری طور مکمل مطابق به معیارات در بخش های مراقبت های جدی و عاجل تهیه گردیده است و برای مریضان از آن استفاده مؤثر صورت می گیرد.
 • زیربنا معیاری برای عرضه خدمات مراقبت های جدی و عاجل آماده گردیده است.
 • خدمات مراقبت های جدی منحیث یک بخش جداگانه شفاخانه و خدمات صحی معرفی گردیده است.

نتایج متوقع پروژه

 • با استفاده از تجهیزات مدرن، منابع بشری مجرب و دارای تخصص و مکان مناسب، خدمات معیاری مراقبت های جدی و عاجل به موقع به بیماران کشور عرضه می گردد.
 • خدمات مراقبت های جدی و عاجل سالانه تقریبا به دوصد هزار مریض عرضه می گردد که نتیجتاً صحت مریضان مذکور اعاده شده و اعتماد مردم به سیستم صحی و دولت بلند می رود.
 • تحت پوشش قرار دادن  خدمات ICU در تمامی شفاخانه های حوزوی و ولایتی در سطح کشور،

 قابل یاد آوری است که در هر سال سه ولایت نظر به بودیجه و ارزیابی تیم تخنیکی بخش جدید فعال می گردد.