همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۱۶:۴

Kabul

Background image

Senior Project Management Specialist  Coordination Office

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

Term of reference

Part of Administration

Job Title: Senior Project Management Specialist . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۱:۲۵

کابل

Background image

اعلان سه بست ریاست صحت باروری وزارت صحت عامه

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعد . . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۵:۱۶

کابل

Background image

بست های رقابتی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعد . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۳:۲۲

کابل

Background image

آمر عمومي ستاك مركزي

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان /12/71399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۳:۱۹

کابل

Background image

آمر ورکشاپ های مرکزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان /12/71399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۲:۵۳

کابل

Background image

آفیسر ارشد خدمات اگاهی دهی

وزارت صحت عامه

معینیت عرضه خدمات صحی

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست کاهش تقاضا ی مواد مخدر

آمریت ارشد برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر

آفیسر ارشد خدمات اگاهی دهی

Top of Form

. . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۱:۴۲

کابل

Background image

 آفیسر ارتقای ظرفیت

وزارت صحت عامه

معینیت عرضه خدمات صحی

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست کاهش تقاضا ی مواد مخدر

آمریت ارشد برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر

 آفیسر ارتقای ظرفیت

 

  ( تاریخ نشر )B . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۴:۴

کابل

Background image

اعلان بست های خدماتی وزارت صحت عامه

 رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  7روز کاری  بعد . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۱۵:۱۶

Kabul

Background image

مشاور ارشد مدیریتی شفاخانه

Part of Administration

Job Title:              Senior Hospital Management Advisor                   

Number of Post:   One            

Location:         . . .

Pagination