همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۶:۱۸

لوگر - افغانستان

Background image

مسؤل تشخیصیه

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:      مسؤل تشخیصیه

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۲:۲۶

لوگر - افغانستان

Background image

نجار

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:         نجار

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۱:۵۳

لوگر - افغانستان

Background image

واکسیناتور

جمهوري سلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

کود بست   :          

عنوان بست:       واکسیناتور

اداره مربوطه:      وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۱:۱

لوگر - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی

جمهورِي اسلامِي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومِي قواي بشرِي

لايحة وظايف

عنوان بست:        متخصص انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

مح . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۵۲

لوگر - افغانستان

Background image

تکنیشن اکسری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

لایحه وظایف

عنوان بست:       تکنیشن اکسری

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:      . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۴۰

لوگر - افغانستان

Background image

داکتر انستیزی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف

عنوان بست:        داکتر انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۳۱

لوگر - افغانستان

Background image

تکنیشن انستیزی

                                      

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 پروژه ICU

اعلان

 

عنوان بست:       تکنیشن انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

دریور امبولانس

امارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۴۶

پکتیکا - افغانستان

Background image

سرقابله وارد نسایی ولادی 

امارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا 

ریاست . . .

Pagination