همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۴:۵۷

کابل

Background image

نگهبان ستاک

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی طب وقایه وکنترول امراض

ریاست کنترول امراض ساری

پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

 

عنوان وظیفه:       نگهبان ستاک

ویکنسی نمبر:       . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۲:۲۲

کابل/Kabul

Background image

داکتر نسائی ولادی

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست منابع بشري

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه درشفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان تره خیل کوچی 1 تن در بست 5 با . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۲:۱۷

کابل/Kabul

Background image

متخصص داخله

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۲:۱۳

کابل/Kabul

Background image

فزیوتراپست

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۲:۸

کابل/Kabul

Background image

متخصص جراحی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۲:۲

کابل/Kabul

Background image

تکنیشن اکسری

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۵۸

کابل/Kabul

Background image

دریور

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۴۶

کابل/Kabul

Background image

انستیزیلوگ

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۱:۴۵

کابل/Kabul

Background image

صفاکار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در . . .

Pagination