رهنمود ها

# رهنمود ها
1 CCHF رهنمود عملیاتی برای وقایه و کنترول
2 HMIS Procedures Manual I  II - Dari -20111022
3 رهنمود ملی تداوی معیاری 
4 رهنمود مدیریت زباله های طبی مورخ 30 جوزا 1398
5 نصاب درسی روانشناسان کلینکی
6 منول مشاوره روانی-اجتماعی در حالات عاجل 
7 مادیول ۱ فهمیدن خشونت مبنی بر جندر
8 مادیول ۲ چارچوب کاری برای خشونت مبنی بر جندر
9 مادیول ۳ نتایج و تاثیرات خشونت مبنی بر جندر و پاسخ به آن
10 مادیول ۴ خشونت مبنی بر جندر و مشاوره روانی-اجتماعی
11 مادیول ۵ انواع مختلفه مداخلات روانی و روانی-اجتماعی در حالات خشونت مبنی بر جندر
12 رهنمود صحت روانی در شفاخانه ها
13 چک لیست خدمات مشاوره روانی-اجتماعی درحالات اضطرار
14 چک لیست سوپرویژن کلینکی صحت روانی داکتران مراقبت های صحی اولیه
15 چک لیست سوپرویزن مشاورین روانی-اجتماعی
16 رهنمود عملی برای سوپرویژن حمایوی مشاورین روانی-اجتماعی در مراکز صحی جامع و شفاخانه های ولایتی و حوزوی
17 چک لیست کلینکی نرس ها در مراقبت های صحی اولیه
18 چک لیست مانیتورینگ خدمات مشاوره روانی-اجتماعی
19 چک لست بررسی تعقیب آموزش های صحت روانی
20 چک لیست خدمات صحت روانی در مراقبت های صحی اولیه
21 چک لیست مانیتورینگ در محبس، توقیف خانه ها و تربیت اطفال
22 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی اساسی
23 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی جامع
22 ستندرد های صحت روانی شفاخانه ولسوالی
23 لایحه معاینه خانه کارکنان صحت روانی 2019
24 بسته آموزشی استاندارد صحت روانی برای قابله ها و نرس های مراقبت های صحی اساسی
25 بسته آموزشی استاندارد صحت روانی برای قابله ها، سوپروایزر های صحی جامعه و نرس های که خدمات مشاوره روانی-اجتماعی را عرضه میدارند
26 بسته آموزشی حرفه ای صحت روانی برای داکتران مراقبت های صحی اساسی در افغانستان
27 بسته آموزشی حرفه ای مشاوره روانی-اجتماعی برای مشاوران روانی اجتماعی موظف در کلینیک های BPHS در افغانستان
28 بسته آموزشی صحت روانی برای کارکنان صحی جامعه
29 رهنمود مهارت های زندگی صحت روانی در مکاتب
30 تداوی دوایی اختلالات روانی در مراقبت های صحی اولیه