رهنمود ها

# رهنمود ها
1 CCHF رهنمود عملیاتی برای وقایه و کنترول
2 HMIS Procedures Manual I  II - Dari -20111022
3 رهنمود ملی تداوی معیاری 
4 رهنمود مدیریت زباله های طبی مورخ 30 جوزا 1398
5 نصاب درسی روانشناسان کلینکی
6 منول مشاوره روانی-اجتماعی در حالات عاجل 
7 مادیول ۱ فهمیدن خشونت مبنی بر جندر
8 مادیول ۲ چارچوب کاری برای خشونت مبنی بر جندر
9 مادیول ۳ نتایج و تاثیرات خشونت مبنی بر جندر و پاسخ به آن
10 مادیول ۴ خشونت مبنی بر جندر و مشاوره روانی-اجتماعی
11 مادیول ۵ انواع مختلفه مداخلات روانی و روانی-اجتماعی در حالات خشونت مبنی بر جندر
12 رهنمود صحت روانی
13 چک لیست خدمات مشاوره روانی-اجتماعی درحالات اضطرار
14 چک لیست سوپرویژن کلینکی صحت روانی داکتران مراقبت های صحی اولیه
15 چک لیست سوپرویزن مشاورین روانی-اجتماعی
16 رهنمود عملی برای سوپرویژن حمایوی مشاورین روانی-اجتماعی در مراکز صحی جامع و شفاخانه های ولایتی و حوزوی
17 چک لیست کلینکی نرس ها در مراقبت های صحی اولیه
18 چک لیست مانیتورینگ خدمات مشاوره روانی-اجتماعی
19 چک لست بررسی تعقیب آموزش های صحت روانی
20 چک لیست خدمات صحت روانی در مراقبت های صحی اولیه
21 چک لیست مانیتورینگ در محبس، توقیف خانه ها و تربیت اطفال
22 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی اساسی
23 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی جامع
22 ستندرد های صحت روانی شفاخانه ولسوالی