رهنمود ها

# رهنمود ها
1 CCHF رهنمود عملیاتی برای وقایه و کنترول
2 HMIS Procedures Manual I  II - Dari -20111022
3 رهنمود ملی تداوی معیاری 
4 رهنمود مدیریت زباله های طبی مورخ 30 جوزا 1398
5 نصاب درسی روانشناسان کلینکی
6 منول مشاوره روانی-اجتماعی در حالات عاجل 
7 مادیول ۱ فهمیدن خشونت مبنی بر جندر
8 مادیول ۲ چارچوب کاری برای خشونت مبنی بر جندر
9 مادیول ۳ نتایج و تاثیرات خشونت مبنی بر جندر و پاسخ به آن
10 مادیول ۴ خشونت مبنی بر جندر و مشاوره روانی-اجتماعی
11 مادیول ۵ انواع مختلفه مداخلات روانی و روانی-اجتماعی در حالات خشونت مبنی بر جندر
12 رهنمود صحت روانی
13 چک لیست خدمات مشاوره روانی-اجتماعی درحالات اضطرار
14 چک لیست سوپرویژن کلینکی صحت روانی داکتران مراقبت های صحی اولیه
15 چک لیست سوپرویزن مشاورین روانی-اجتماعی
16 رهنمود عملی برای سوپرویژن حمایوی مشاورین روانی-اجتماعی در مراکز صحی جامع و شفاخانه های ولایتی و حوزوی
17 چک لیست کلینکی نرس ها در مراقبت های صحی اولیه
18 چک لیست مانیتورینگ خدمات مشاوره روانی-اجتماعی
19 چک لست بررسی تعقیب آموزش های صحت روانی
20 چک لیست خدمات صحت روانی در مراقبت های صحی اولیه
21 چک لیست مانیتورینگ در محبس، توقیف خانه ها و تربیت اطفال
22 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی اساسی
23 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی جامع
22 ستندرد های صحت روانی شفاخانه ولسوالی
23 لایحه معاینه خانه کارکنان صحت روانی 2019