نشرات

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی- سال دوم، شمارۀ پانزدهم، جوزا ۱۳۹۸، جون ۲۰۱۹

ماه‌نامۀ صحت و زنده‌گی- سال دوم، شمارۀ یازدهم، سنبله ۱۳۹۷، سپتمبر ۲۰۱۸

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی، سال دوم، شمارۀ چهاردهم، جدی-دلو ۱۳۹۷، جنوری-فبروری ۲۰۱۹

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی-سال دوم، شمارۀ دهم، اسد ۱۳۹۷، اگست ۲۰۱۸

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی- سال دوم، شماره دوازدهم، میزان ۱۳۹۷، اکتوبر ۲۰۱۸

ماه نامه صحت و زنده‌گی- سال دوم شمارۀ نهم، سرطان ۱۳۹۷، جولای ۲۰۱۸