خپرونې

د عامې روغتیا وزارت د روغتیا او ژوند مجلې دویمه ګڼه