همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۳۱

لوگر - افغانستان

Background image

تکنیشن انستیزی

                                      

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 پروژه ICU

اعلان

 

عنوان بست:       تکنیشن انستیزی

اداره مربوطه:     وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

دریور امبولانس

امارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۴۶

پکتیکا - افغانستان

Background image

سرقابله وارد نسایی ولادی 

امارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا 

ریاست . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۳۶

پکتیکا - افغانستان

Background image

عنوان وظیفه: داکتر یورولوژی (مردانه)

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : داکتر معالج . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۲۸

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر معالج جلدی

                                                             زارت صحت عامه                                                             

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۲۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر معالج عقلی وعصبی

امارت اسلامی افغانستان                                       

 

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۱۷

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر معالج ولادی نسایی

                                  

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۱۲

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر معالج یورولوژی

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : داکتر معالج . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۹

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر معالج جراحی عمومی  

مارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : داکتر معالج . . .

Pagination