همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۳۳

کابل

Background image

آمریت پروتوکول ها و رهنمودها

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

   تاریخ اعلان 4 حوت الی 14  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۱:۳۲

کابل

Background image

محافظ/ چوکیدار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۰:۳

کابل

Background image

معتمد نقدی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۹:۵۹

کابل

Background image

مسئول تیم ثبت پروفورم ادویه و صدور اجازه عرضه به بازار 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۹:۵۵

کابل

Background image

کارشناس تحقیق و انکشاف (میتودهای آزمایش)

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۹:۴۹

کابل

Background image

مدیر عمومی تحریرات 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۹:۴۲

کابل

Background image

کارشناس آزمایشات فزیکوشمیک ادویه

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۷:۱۷

کابل

Background image

آمر زون

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان 1 حوت الی 12  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۷:۱۴

کابل/Kabul

Background image

مشاور خدمات قابلگی و نرسنگ

 

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات عمومی

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان برای بهبود خدمات شفاخانه های ولایتی و حوزوی مجموعه اساسی خدمات . . .

Pagination