همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۳۹

کابل

Background image

کارگر خدماتی؛ شفاخانه رابعه بلخی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۳حوت سال ۱۳۹۷

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۱۲

کابل

Background image

نجار؛ شفاخانه ستوماتولوژی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: ۱۳ حوت سال 1397

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۰

کابل

Background image

باغبان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 13 حوت سال 1397

 

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۳:۱۰

کابل

Background image

آشپز؛ ریاست شفاخانه رابعه بلخی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۳حوت سال ۱۳۹۷

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه رابعه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۴۸

کابل

Background image

تلیفون کار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 13 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانهرابعه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۳۳

کابل

Background image

آشپز

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

     تاریخ اعلان: 13 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۱:۴۳

کابل

Background image

کارگر خدماتی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 13 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست شفاخانه . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۵۰

کابل

Background image

نلدوان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان ۱۱حوت سال ۱۳۹۷

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست خدمات طب عدلی ) . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۴:۴۳

کابل

Background image

مدیر عمومی فوتی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 11 حوت سال 1397

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست خدمات طب عدلی . . .

Pagination