همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۶:۴

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر داخله اطفال

 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : داکتر . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۵۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر معالج داخله عمومی

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

 

عنوان وظیفه        : داکتر . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۴۸

پکتیکا - افغانستان

Background image

عنوان وظیفه: داکتر معالج گوش و گلو

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : داکتر معالج گوش و گلو

وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۴۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

تکنيشن انستیزي  

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : تکنيشن . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۴۰

پکتیکا - افغانستان

Background image

عنوان وظیفه        : خیاط   

امارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۳۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

داکتر التراسوند  مردانه وزنانه

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

 

  لایحه وظیفه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۲۹

پکتیکا - افغانستان

Background image

تکنيشن لابراتوار بانک خون

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : تکنيشن لا . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۲۶

پکتیکا - افغانستان

Background image

تکنيشن اکسری 

 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : تکنيشن . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۱۹

پکتیکا - افغانستان

Background image

برقی

 

امارت اسلامی افغانستان                                                   

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت . . .

Pagination