همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۳:۱۵

کابل

Background image

مدیر عمومی  ترانسپورت

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۳:۹

کابل

Background image

مدیر عمومی  پلان گذاری آموزشی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۳:۲

کابل

Background image

مدیر عمومی استخدام پرسونل انکشافی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان    1سرطان  سال 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۲:۲۸

کابل

Background image

مدیر عمومی  تهیه و تدارکات

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 1 سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۲:۱۴

کابل

Background image

مدیرعمومی اطمینان از کیفیت

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۱:۵۵

کابل

Background image

مدیر عمومی فارمسی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۰:۵۹

کابل

Background image

متخصص نسایی ولادی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (شفاخانه پنجاه بستر) (1) . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۰:۵

کابل

Background image

متخصص فیلو داخله  شعبه عاجل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (شفاخانه استقلال) (1) نفر . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۹:۵۶

کابل

Background image

متخصص سوختگی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان:  1سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (شفاخانه استقلال) (1) نفر . . .

Pagination