همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۱۲

پکتیکا - افغانستان

Background image

باغبان 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

 

عنوان وظیفه:       باغبان  . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

تکنيشن انجینر وسایل طبی  

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : تکنيشن . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۵۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

نرس زنانه  

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نرس زنانه    

وزارت /اداره      : . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۴۸

پکتیکا - افغانستان

Background image

نرس مردانه

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نرس مردانه   

وزارت /اداره      : . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۴۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

نلدوان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نلدوان                     

وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۴۰

پکتیکا - افغانستان

Background image

مدیر مدیکل ریکارد

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : مدیر مدیکل ریکارد

وزارت /اداره     . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۳۶

پکتیکا - افغانستان

Background image

متخصص عقلی وعصبی 

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : متخصص عقلی وعصبی 

وزارت /اداره     . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۳۴

پکتیکا - افغانستان

Background image

نرس  بخش تعقیم  

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نرس  بخش تعقیم    

وزارت /اداره     . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۲۷

پکتیکا - افغانستان

Background image

مدیر HMIS

وزارت صحت عامه

یاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

 

عنوان وظیفه        : مدیر HMIS

وزارت /اداره      : . . .

Pagination