همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۲۷

پکتیکا - افغانستان

Background image

مدیر HMIS

وزارت صحت عامه

یاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

 

عنوان وظیفه        : مدیر HMIS

وزارت /اداره      . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۲۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

صفا کار

مارت اسلامی افغانستان

 

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : صفا . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۲:۷

پکتیکا - افغانستان

Background image

قابله

امارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۲:۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

فزیوتراپست

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۱:۵۶

پکتیکا - افغانستان

Background image

گارد

مارت اسلامی افغانستان                                             

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۰:۵۲

پکتیکا - افغانستان

Background image

متخصص ولادی نسایی

 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۰:۴۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

متخصص جلدی

امارت اسلامی افغانستان                

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان عنوان . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۰:۲۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

فارمسست

امارت اسلامی افغانستان 

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : فارمسست      . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۰:۲۰

پکتیکا - افغانستان

Background image

متخصص یورولوژی

مارت اسلامی افغانستان                                       

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست . . .

Pagination