اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

Panah_moph

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

    قرار فیصله تاریخی    1401/5/27بورد Ultrasonography از دوکتوران متقاضی امتحان درماه  حوت سال روان اخذ میگردد.    

 • کتاب ریفرنس برای اخذ امتحان  clinical sonography (Roger, c. sanders fifth edition) تعیین گردیده است. که تنها بخش های ذیل شامل اخذ امتحان میباشد.
 1. Basic physic/Artefact
 2. Abdomen/pelvic
 3. Small part Obstetrics
 4. Gynecology

     شرایط ثبت نام:

 1. داشتن اسناد اصلی و کاپی ضرورت است
 2. سرتیفکت آموزشی Ultrasonography (استاد و مرکز آموزشی Ultrasonography) ثبت و راجسترشده از ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه باشد.
 3. مدت آموزش Ultrasonography از شش ماه کم نباشد( 3 ماه نظری 3 ماه عملی)
 4. دارای سند MD  باشد
 5. تذکره تابعیت افغانستان را داشته باشد
 6. حدود یک ونیم ماه قبل اسناد فوق ذکر بشکل حضوری توسط اعضای بورد Ultrasonography درمقراکمال تخصص ارزیابی میگردد
 7. اشخاص که واجد شرایط فوق نمی باشند، از آمدن شان به ریاست اکمال تخصص ویا ارسال اسناد شان معذرت خواسته میشود.

بااحترام

ریاست اکمال تخصص