له مونږ سره اړیکه

34.536880905151, 69.191336631775

د اړیکې معلومات

مسعود څلورلارې،کابل.افغانستان
+93(0) 202 301 374
info@moph.gov.af