عکسونه او ویډیوګانې

گرامی داشت از روز جهانی قلب 1398

تجلیل از روز جهانی فارمسست 3 میزان 1398

بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به بهره برداری سپرده شد

افتتاح ساختمان بانک خون در شفاخانه وزیر اکبر خان

معیاری سازی برنامه اکمال تخصص

Afghanistan Little Help for Conflict Linked Trauma

په افغانستان کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو تحول

سیر تکاملی صحت روانی و خدمات روانی اجتماعی در افغانستان

Evolution of Mental Health and Psychosocial Services in Afghanistan

سمپوزیم ملی صحت روانی

National Mental Health Symposium

د روانی روغتیا ملی سمپوزیم

Breast self-examination and it's steps

معاینه خودی سینه و مراحل آن

معاینه خودی سینه و مراحل آن

صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور

Pagination