اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتوران سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

Panah_moph

به اطلاع دوکتوران محترم ترینی شفاخانه های تخصصی مختلف کشور که نام های شان درج تقسیم اوقات هذا می باشد، رسانیده می شود که مطابق تقسیم اوقات، در مقر ریاست اکمال تخصص همراه با دو جلد مونوگراف تائید شده و سافت مونوگراف، پروتوکول و پاورپاینت مونوگراف خویش و یک پایه کمپیوترلپ تاپ، ساعت 8:30 صبح، تشریف آورند. در صورت عدم حضور، غیر حاضر محسوب خواهند شد.

سایر دوکتوران محترم ترینی که مونوگراف های شان توسط کمیته علمی ریاست اکمال تخصص تائید گردیده و نام های شان درج این تقسیم اوقات نمی باشد، هرچه عاجل نمرات دوران تریننگ شان را ذریعه مکتوب رسمی به این ریاست حاضر سازند، تا نام های شان درج تقسیم اوقات گردد.

Documents

تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتران سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰