روغتیايي پیغام!

rasooli_admin

میرګي یوه عصبي ناروغي ده او دردناکې رواني پایلې لري لکه سټِګما، شرم، خپګان او ورته نورې ستونزې، چې په دوامداره توګه یې باید درملنه وشي؛ ترڅو په راتلونکي کې د نورو ناوړو پایلو د پېښېدو مخنیوی وشي.

Health message