تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتوران سال 1399 و 1400 ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه که در سال 1401 دفاع می نمایند

akbari_admin
شماره اسم  ولد رشته  شفاخانه 

موضوع مونوگراف

تاریخ دفاع ملاحظات
۱ محمد طارق نظام الدین داخله اطفال اتاترک مطالعه تشریحی واقعات تب روماتیزم حاد نزد اطفال در شفاخانه اتاترک یکشنبه 1 عقرب  
۲ عیدالرحمان میرالخیل داخله اطفال تخصصی خوست مطالعه تشریحی واقعات آب چیچک در اطفال در شش ماه اخیر سال 1399 یکشنبه 1 عقرب  
۳ سلیمان آرش عبدالحلیم داخله اطفال 102 بستر خیرخانه مطالعه تشریحی واقعات سپسیس مقدم نوزادان نزد اطفال کم وزن یکشنبه 1 عقرب  
۴ فرید حسینی قربان جراحی عمومی استقلال مطالعه تشریحی واقعات ترضیضات نافذ بطن نزد کاهلان در شفاخانه استقلال یکشنبه 1 عقرب  
۵ فایقه حیدری حبیب الله جراحی عمومی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات کیست هیداتید کبد در شفاخانه حوزوی هرات یکشنبه 1 عقرب  
۶ محمد بشیر علیزی بسم الله جراحی عمومی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات Ileostomy در شفاخانه ح. ب طی سال 1399 یکشنبه 1 عقرب  
۷ مهناز امیر محمد گل نسایی ولادی رابعه بلخی مطالعه تشریحی واقعات Andexal mass توام با حمل در شفاخانه رابعه بلخی دوشنبه 2 عقرب  
۸ معصومه فاضلی محمد نبی نسایی ولادی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات خونریزی های ترایمستر اول حاملگی در سال 1399 دوشنبه 2 عقرب  
۹ زینب شجاعی عبدالقیوم نسایی ولادی تخصصی پروان مطالعه تشریحی واقعات پولی هایدرو امینیوس در شفاخانه پروان طی سال 1400 دوشنبه 2 عقرب  
۱۰ شگوفه صدیقی بسم الله داخله عمومی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات ترومبوز اورده عمیقه در ش. ح. هرات سال 1399 دوشنبه 2 عقرب  
۱۱ غلام عباس قادر بخش داخله عمومی استقلال مطالعه تشریحی واقعات برانشیت مزمن در شفاخانه استقلال طی سال 1399 دوشنبه 2 عقرب  
۱۲ محمد طاهر آریوبی شاه ولی نفرولوژی جمهوریت مطالعه تشریحی واقعات کم خونی در عدم کفایه مزمن کلیوی طی سال 1398 دوشنبه 2 عقرب  
۱۳ نظیف الله وردگ جلات خان اورتوپیدی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Suparacondylar Femoral Fracture در ش. ق چهارشنبه 4 عقرب  
۱۴ احمدالله مایار لاجورد اورتوپیدی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات تداوی Femur shaft fracture به وسیله SIGN Nail چهارشنبه 4 عقرب  
۱۵ سید عبدالقاهر رحمانی سید عبدالظاهر اورتوپیدی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات کسور کولیس در ش. ح. قندهار طی سال 1400 چهارشنبه 4 عقرب  
۱۶ ضیاالق ضیاء عبدالخلیل چشم نور مطالعه تشریحی واقعات اندوفتلمیت طی سال 1400 در شفاخانه نور چهارشنبه 4 عقرب  
۱۷ معسود مبصر عبدالعزیز چشم نور مطالعه تشریحی واقعات مدیریت اندوفتلمیت پس از جراحی طی سال 1399 چهارشنبه 4 عقرب  
۱۸ محمد یوسف عثمان محمد عثمان چشم نور مطالعه تشریحی واقعات Keratoconus در نیمه دوم سال 1398 در شفاخانه نور چهارشنبه 4 عقرب  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۱۹ عبدالولید یوسفزی عبدالهادی اورتوپیدی وزیر محمد اکبرخان مطالعه تشریحی واقعات تداوی کسور جسم عظم فخذ توسط پلیت طی سال 1399 پنجشنبه 5 عقرب  
۲۰ شیخ احمد انوری غیاث الدین اورتوپیدی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات خلع خلفی تروماتیک مفصل هانش طی سال 1399 پنجشنبه 5 عقرب  
۲۱ احمد سیر پاسون سید رحمان اورتوپیدی وزیر محمد اکبرخان مطالعه تشریحی واقعات Hand extensor tendon injuies در ش. وزیراکبرخان پنجشنبه 5 عقرب  
۲۲ راشده قادری فیض محمد نسایی ولادی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات Induction of Labour در ش. ح. بلخ پنجشنبه 5 عقرب  
۲۳ نسرین عزیزی محمد ظاهر نسایی ولادی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات Episiotomy در ش. ح. بلخ طی سال 1399 پنجشنبه 5 عقرب  
۲۴ مسعوده نهضت محمد اسماعیل نسایی ولادی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات Uterine Atony در ش. ح. بلخ طی سال 1399 پنجشنبه 5 عقرب  
۲۵ سید روح الله موسوی سید یعقوب یورولوژی شاه امان الله مطالعه تشریحی واقعات هایدروسل در شفاخانه شاه امان الله طی سال 1400 شنبه 7 عقرب  
۲۶ احمد صمیم منیر غلام سخی  جراحی عمومی جمهوریت مطالعه تشریحی واقعات تثقب اپندکس در شفاخانه جمهوریت در سال 1400 شنبه 7 عقرب  
۲۷ محمد عارف دانشیار غلام رسول جراحی عمومی استقلال مطالعه تشریحی پروسیجرهای جراحی واقعات انسداد امعا در شفاخانه استقلال شنبه 7 عقرب  
۲۸ عبدالفهیم بصیر عبدالبصیر داخله عمومی تخصصی پروان مطالعه تشریحی واقعات هایپوگلایسیمیا نزد مریضان شکر طی سال 1399 شنبه 7 عقرب  
۲۹ صدیق الله عطا محمد توبرکلوز افغان جاپان مطالعه تشریحی واقعات مقاوم دوایی توبر کلوز با استفاده از تست حساسیت دوایی شنبه 7 عقرب  
۳۰ داود خواجه صدیقی رجب خواجه رادیولوژی شاه امان الله مطالعه تشریحی تشخیص واقعات فتق های دسکهای بین الفقری ناحیه قطنی توسط ا آر آی شنبه 7 عقرب  
۳۱ مسعوده احسان زاده محمد عثمان داخله عمومی 400 بستر مطالعه تشریحی واقعات بحران فرط فشار خون طی سال 1400 در ش. 400 بستر یکشنبه 8 عقرب  
۳۲ مشتاق احمد محمدی شیرین محمد داخله عمومی 102 بستر خیرخانه مطالعه تشریحی واقعات COPD در شفاخانه 102 بستر خیرخانه طی سال 1399 یکشنبه 8 عقرب  
۳۳ امید بختور حاجی شیر آقا داخله عمومی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Chronic renal failur cases در ش. ح. قندهار یکشنبه 8 عقرب  
۳۴ آرزو متین عبدالقدوس نسایی ولادی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات اختلالات فشار بلند در جریان حاملگی طی سال 1399 یکشنبه 8 عقرب  
۳۵ زینب رضایی غلام رسول نسایی ولادی تخصصی بامیان مطالعه تشریحی واقعات پلاسنتا پریوا در شفاخانه بامیان طی سال 1398 یکشنبه 8 عقرب  
۳۶ شیما عثمانی محمد عمر نسایی ولادی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات اعتلان بریچ در مریضان ولادی طی سال 1396 یکشنبه 8 عقرب  
شماره اسم ولد رشته  شفاخانه  موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۳۷ ذبیح الله شاداب عبدالمالک جراحی صدری و اوعیه 400 بستر مطالعه تشریحی مریضان وریکوزوین طی سال 1397 در ش. 400 بستر دوشنبه 9 عقرب  
۳۸ محمد اکرم اعتمادی میرزا محمد سرور جراحی عمومی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات انسداد امعا ناشی از باند التصاقات در ش. هرات طی سال 1400 دوشنبه 9 عقرب  
۳۹ عزت الله فهیم عبدالمجید جراحی عمومی 102 بستر خیرخانه مطالعه تشریحی واقعات پریتونیت از باعث تثقب اپندکس در شفاخانه خیرخانه دوشنبه 9 عقرب  
۴۰ نصرت الله نیازی عیدی محمد داخله اطفال حوزوی کندز مطالعه تشریحی واقعات سپسیس مقدم نوزادان در ش. ح. کندز طی سال 1399 دوشنبه 9 عقرب  
۴۱ سید صاعد هاشمی سید محمد داخله اطفال اتاترک مطالعه تشریحی واقعات IDA نزد اطفال کمتر از 5 سال در شفاخانه اتاترک دوشنبه 9 عقرب  
۴۲ نادیه همت غلام سعید داخله اطفال 102 بستر خیرخانه مطالعه تشریحی واقعات Necrotizing Entero Colitis نزد نوزدان طی سال 1399 دوشنبه 9 عقرب  
۴۳ پردل حریر حاجی عبدال جلدی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Psoriasis طی سال 1399 در ش. ح. قندهار چهار شنبه 11 عقرب   
۴۴ عبدالقسیم عبدالباقی جلدی صحت طفل مطالعه تشریحی واقعات فنگس های سطحی جلد در شفاخانه صحت طفل چهار شنبه 11 عقرب   
۴۵ علی احمد  عبدالهی جلدی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات Alopecia Areata طی سال 1400 در ش. ح. هرات چهار شنبه 11 عقرب   
۴۶ خالد صافی عبدالله داخله اطفال حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Bacillary dysentry در اطفال کمتر از 15 سال طی سال 1398 چهار شنبه 11 عقرب   
۴۷ عبدالبصیر محمد نادرخان داخله اطفال حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات ITP در اطفال زیر 5 سال در ش. ح. ق. در سال 1399 چهار شنبه 11 عقرب   
۴۸ ولی الله عادل شمس الحق داخله اطفال حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Acute Bronchialitis در اطفال زیر 5 سال چهار شنبه 11 عقرب   
۴۹ نظیفه هاشم محمد هاشم نسایی ولادی حوزوی هرات مطالعه تشریحی واقعات هسترکتومی بعد از سیزارین سکشن طی سال 1395 پنجشنبه 12 عقرب  
۵۰ پرنیان امیری محمد امین نسایی ولادی رابعه بلخی مطالعه تشریحی واقعات انفصال قبل از وقت پلاسنتا طی سال 1399 در شفاخانه رابعه بلخی پنجشنبه 12 عقرب  
۵۱ ملالی بارک عبدالرشید نسایی ولادی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Utrene Fibriod در ش. ح. قندهار طی سال 1398 پنجشنبه 12 عقرب  
۵۲ رشید احمد حامد حمدالله داخله اطفال حوزوی ننگرهار مطالعه تشریحی واقعات Birth Asphyxia در وارد نوزادان در ش. ح. ننگرهار پنجشنبه 12 عقرب  
۵۳ عصمت الله گردیوال حاجی سردار داخله اطفال حوزوی ننگرهار مطالعه تشریحی واقعات Pulmonary Tuberclosis  در اطفال زیر 5 سال طی سال 1399 پنجشنبه 12 عقرب  
۵۴ محمد عثمان ببرکزی عبدالرحیم داخله اطفال تخصصی خوست مطالعه تشریحی واقعات NEC  در اطفال قبل المیعاد طی سال 1396 در شفاخانه خوست پنجشنبه 12 عقرب  
شماره اسم ولد رشته  شفاخانه  موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۵۵ خالد احمد دوست عبدالخالق جراحی عمومی حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات فتق های PARAUMBLICAL در ش. ح. قندهار طی سال 1399 شنبه 14 عقرب  
۵۶ میرویس مرادی محراب علی جراحی عمومی استقلال مطالعه تشریحی واقعات پریتونیت حاد منتشر باکتریایی نظر به اسباب در سال 1400 شنبه 14 عقرب  
۵۷ حمیدالله حلیمی جمشید احمد جراحی عمومی تخصصی هلمند مطالعه تشریحی واقعات Kinds of colostomy and complications طی سال 1400 شنبه 14 عقرب  
۵۸ محمد یوسف عبدالغفور جراحی عمومی تخصصی خوست مطالعه تشریحی واقعات Inguinal Hernia  در شفاخانه تخصصی خوست شنبه 14 عقرب  
۵۹ نورالرحمان نیازی بوستان گوش و گلو عاجل ابن سینا مطالعه تشریحی واقعات تراخیستومی طی سال 1399 در شفاخانه عاجل ابن سینا شنبه 14 عقرب  
۶۰ جمشید قااری زاده عبدالغفار گوش و گلو صحت طفل مطالعه تشریحی واقعات Adenoid Vegetation طی سال 1400 شنبه 14 عقرب  
۶۱ عبدالصبور حسان عبدالطیف گوش و گلو صحت طفل مطالعه تشریحی واقعات اختلاطات داخل و خارج قحفی التهاب مزمن تقیحی گوش متوسط نزد نوزادان شنبه 14 عقرب  
۶۲ رئیس خان جبارخیل مرجان داخله اطفال حوزوی ننگرهار مطالعه تشریحی واقعات ABO- incompatibility طی سال 1399 در ش. ح. ننگرهار یکشنبه 15 عقرب  
۶۳ غلام سخی محمدی محمدجان داخله اطفال تخصصی تخار مطالعه تشریحی دریافت واقعات Neonatal Jaundice طی سال 1399 در شفاخانه تخار یکشنبه 15 عقرب  
۶۴ نورالله حبیبی وحیدالله داخله اطفال حوزوی ننگرهار مطالعه تشریحی واقعات ITP نزد اطفال طی سال 1399 در ش. ح. ننگرهار یکشنبه 15 عقرب  
۶۵ عبدالقدیر اشراق حاجی عبدالرحمان داخله عمومی تخصصی بامیان مطالعه تشریحی دریافت واقعات COPD در شفاخانه بامیان طی سال 1399 یکشنبه 15 عقرب  
۶۶ محمد حیدر جویان غلام حیدر داخله عمومی جمهوریت مطالعه تشریحی واقعات خونریزی قسمت علوی جهاز هضمی ناشی از قرحات پیپتیک یکشنبه 15 عقرب  
۶۷ عبدالاحد حکیمی سنگ تیمور داخله عمومی حوزوی کندز مطالعه تشریحی فیصدی واقعات احتشای میوکارد بدون صعود قطعه خط ST یکشنبه 15 عقرب  
۶۸ محمد شفیق عمیر محمد یعقوب صحت روانی حوزوی هرات مطالعه تشریحی شیوع واقعات اختلالات دوقطبی در ش. ح. هرات طی سال 1399 دوشنبه 16 عقرب  
۶۹ لیدا رامین محمد آصف صحت روانی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات اختلال تبدیلی توام با اختلال افسردگی در ش. ح. بلخ دوشنبه 16 عقرب  
۷۰ عصمت الله عیاذ اکبر عبدالرحمان صحت روانی حوزوی کندز مطالعه تشریحی واقعات Schizoaffective Disorder طی سال 1399 دوشنبه 16 عقرب  
۷۱ عبدالغفور رسولی عبدالرسول گوش و گلو عاجل ابن سینا مطالعه تشریحی واقعات پولیپ انف در شفاخانه عاجل ابن سینا طی سال 1400 دوشنبه 16 عقرب  
۷۲ رستم مبشر سیف الرحمان گوش و گلو جمهوریت مطالعه تشریحی واقعات التهاب حاد جیوب مجاور انف در شفاخانه جمهوریت دوشنبه 16 عقرب  
۷۳ عبدالصبور عیان عبدالرئوف گوش و گلو حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Nasl Polyp طی سال 1400 در شفاخانه ح. قندهار دوشنبه 16 عقرب  
شماره اسم ولد رشته  شفاخانه  موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۷۴ احمد فرید ستوری محمد ظاهر داخله اطفال حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Kwashiorkor در اطفال زیر 5 سال در ش. ح. قندهار چهارشنبه 18 عقرب  
۷۵ امان الله صافی عنایت الله داخله اطفال حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات Bronchial Asthma در اطفال زیر 5 سال طی سال 1399 چهارشنبه 18 عقرب  
۷۶ احمد وحید غلام نقشبند داخله اطفال صحت طفل مطالعه تشریحی واقعات Sever Acute Proten Energy Malautrition نزد اطفال کمتر از 5 سال چهارشنبه 18 عقرب  
۷۷ عبدالعزیز صافی شیرجان داخله اطفال حوزوی قندهار مطالعه تشریحی واقعات سرخکان در اطفال زیر 5 سال در ش. ح. قندهار چهارشنبه 18 عقرب  
۷۸ بنفشه هاشم محمد هاشم نسایی ولادی حوزوی هرات مطالعه تشریحی استطبابات جنینی سیزارین سکش طی سال 1395 در ش. ح. هرات چهارشنبه 18 عقرب  
۷۹ پرنیان احمدی سید احمدشاه نسایی ولادی استقلال مطالعه تشریحی واقعات خونریزی بعد از ولادت از باعث احتباس پارچه های پلاسنتا چهارشنبه 18 عقرب  
۸۰ بهیره گلزی عبدالغفور نسایی ولادی رابعه بلخی مطالعه تشریحی واقعات Hypovolemic shock due to Post- partum Hemorrhage چهارشنبه 18 عقرب  
۸۱ نبیله عزیزی حفیظ الله داخله عمومی عاجل ابن سینا مطالعه تشریحی واقعات Acute Pyelonephritis نزد خانم ها پنجشنبه 19 عقرب  
۸۲ سید روح الله مودود سید محمد عسی داخله عمومی حوزوی بلخ مطالعه تشریحی واقعات Community Acquired Pneumonia طی سال 1399  پنجشنبه 19 عقرب  
۸۳ ولی الله صافی احمد سعید هماتولوژی جمهوریت مطالعه تشریحی واقعات Polycythemia Vera در شفاخانه جمهوریت طی سال 1399 پنجشنبه 19 عقرب  
۸۴ جمیله سادات سید کبیر گوش و گلو صحت طفل مطالعه تشریحی واقعات تراخیستومی طی سال 1399 در ش. صحت طفل پنجشنبه 19 عقرب  
۸۵ حسین علی سلطانفر زوارشاه چشم نور مطالعه تشریحی واقعات مریضان پارگی قرنیه طی سال 1398 پنجشنبه 19 عقرب  
۸۶ فرهادصافی ممتاز اورتوپیدی اطفال صحت طفل مطالعه تشریحی عوامل انتانی سپتیک آرتریت نزد اطفال طی سال 1400 پنجشنبه 19 عقرب  

Latest announcements

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۱۰:۵۴
Background image

د Comprehensive آزموینې د نوم لیکني جدول

هغو درنو  داکترانو صاحبانو ته چې  په ۱۴۰۰ کال او یا له هغې څخه د مخه فارغ شوي او هم د ۱۴۰۱ کال فارغان چې د Comprehensive آزموینې تابع دي او په نوموړی آزموینه کې یې د ګډون لپاره په . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۶ - ۱۰:۷
Background image

داکمال تخصص پروګرام ته شاملیدو آزموینی خبرتیا

د اکمال تخصص ریاست خبرتیا!

تخصصی روغتونو ته د ۱۴۰۳ ه لمریز کال لپاره دعامی روغتیا وزارت داکمال تخصص پروګرام لپاره د ترینی ډاکترانو د جذب په موخه ، داکمال تخصص پروګرام دشمولیت آزموینه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۴ - ۱۳:۱۶
Background image

د اکمال تخصص ریاست خبرتیا

د Comprehensiveآزموینه :

هغو ډاکټر صاحبانو چی د اکمال تخصص پروګرام یی په تخصصی روغتونو کښی په ۱۴۰۱ کال کی  پای ته رسولی او د دوی مونوګرافونه د اکمال تخصص د علمی کمیټی لخوا تایید شوی او . . .

Back to announcements