اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل شفاخانه عاجل ابن سینا

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شفاخانه عاجل ابن سینا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل تحت ریفرنس نمبر(MOPH/IEH/NCB/1400/G005) اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی { www.npa.gov.af } و ویب سایت وزارت صحت عامه (www.moph.gov.af  ) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان باید در صندوق / باکس آفرها که در داخل شفاخانه عاجل ابن سینا میباشد یک روز قبل از آفرگشائی الی ساعت 4 بعد از ظهر انداخته سند رسید را اخذ نمایند.  

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی  } به {  مبلغ 104000 یکصد وچهارهزار افغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بیست ویک روز بعداز اعلان  به تاریخ 19/12/1399ساعت 10:00 قبل از ظهر  در اطاق 55 کتابخانه شفاخانه عاجل ابن سینا} تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه تیل عاجل 1400