تقسیم اوقات امتحان دفاع مونوگراف

akbari_admin

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص!

تقسیم اوقات امتحان دفاع مونوگراف:

کاندیدان محترم که  به صورت آنلاین برای شمولیت امتحان دفاع مونوگراف ثبت نام نموده  امتحان مذکور با درنظراشت پرنسیب به روز های سه شنبه وچهار شنبه مطابق تقسیم اوقات ذیل در تالار عمومی وزارت صحت عامه اخذ می گردد.

پرنسیپ داخله

روز سه شنبه مورخ  17/5/1402 ساعت 3:00 بعد از ظهر

پرنسیپ جراحی

 روزچهار شنبه مورخ  18/5/1402 ساعت 3:00 بعد از ظهر

رشته ها: داخله عمومی، داخله اطفال، صحت روانی، انستیزی، رادیولوژی، انتانی، توبرکلوز، نفرولوژی، هیمتولوژی، جلدی، طب عدلی، داخله صدری، ، پتالوژی و

رشته ها:   جراحی عمومی، جراحی اطفال، اورتوپیدی، گوش و گلو، چشم، نسایی ولادی، جراحی اوعیه، جراحی اعصاب، ستوماتولوژی، یورولوژی، جراحی صدری   و جراحی سوختگی و پلاستیک

در روز امتحان، داشتن کارت  وتذکره تابعیت ،لازمی وضروری می باشد و همچنین در صحنه امتحان از آوردن هرنوع مبایل و وسایل الکترونیکی جداً خود داری نمایید.

نوت: در صورت ضرورت از طریق شماره وتس اپ (0788209637) در تماس شده و حل مشکل نمایند.

بااحترام