تقسیم اوقات امتحان دفاع مونوگراف

akbari_admin

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص!

تقسیم اوقات امتحان دفاع مونوگراف:

کاندیدان محترم که  به صورت آنلاین برای شمولیت امتحان دفاع مونوگراف ثبت نام نموده  امتحان مذکور با درنظراشت پرنسیب به روز های سه شنبه وچهار شنبه مطابق تقسیم اوقات ذیل در تالار عمومی وزارت صحت عامه اخذ می گردد.

پرنسیپ داخله

روز سه شنبه مورخ  17/5/1402 ساعت 3:00 بعد از ظهر

پرنسیپ جراحی

 روزچهار شنبه مورخ  18/5/1402 ساعت 3:00 بعد از ظهر

رشته ها: داخله عمومی، داخله اطفال، صحت روانی، انستیزی، رادیولوژی، انتانی، توبرکلوز، نفرولوژی، هیمتولوژی، جلدی، طب عدلی، داخله صدری، ، پتالوژی و

رشته ها:   جراحی عمومی، جراحی اطفال، اورتوپیدی، گوش و گلو، چشم، نسایی ولادی، جراحی اوعیه، جراحی اعصاب، ستوماتولوژی، یورولوژی، جراحی صدری   و جراحی سوختگی و پلاستیک

در روز امتحان، داشتن کارت  وتذکره تابعیت ،لازمی وضروری می باشد و همچنین در صحنه امتحان از آوردن هرنوع مبایل و وسایل الکترونیکی جداً خود داری نمایید.

نوت: در صورت ضرورت از طریق شماره وتس اپ (0788209637) در تماس شده و حل مشکل نمایند.

بااحترام

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:18 AM
Background image

Notice of Mobile Health Camps for Eye Care by the Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health is pleased to announce the launch of a project aimed at establishing and equipping mobile health camps to provide essential eye care services in remote and . . .

Mon, Apr 29 2024 11:01 AM
Background image

The national campaign for polio

The national campaign for polio immunization was initiated today throughout the country

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Back to announcements