اطلاعیه مجدد مورخ8.3.1403 ریاست عمومی اکمال تخصص در مورد تغییر محل امتحان ترینری رشته داخله عمومی (طبقه ذکور)و اطلاعیه مجدد سایر رشته ها در مورد محل امتحان

akbari_admin

 قابل توجه کاندیدان محترم امتحان تحریری ترینری رشته داخله عمومی طبقه ذکور، قبل بر این بر اساس اطلاعیه این ریاست امتحان ترینری رشته داخله عمومی به روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۳ در تالار انستیتوت صحی پوهاند غضنفر پلان ګردیده بود از اینکه انستیتوت متذکره ظرفیت برګزاری تعداد تعیین شده را نداشته تصمیم بر آن شد تا امتحان رشته داخله عمومی طبقه ذکور بروز پنجشنبه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۳ در تالار عمومی ساعت ۲ بعد از ظهر اخذګردد، بناً کاندیدان محترم به تالار عمومی وزارت تشریف بیاورند.

نوت: کاندیدان سایر رشته ها مطابق تقسیم اوقات از قبل اعلان شده این ریاست در Website رسمی وزارت صحت عامه ا.ا.ا به محل های تعیین شده مربوطه در وقت معینه مراجعه بفرمایند جهت اطمینان کاندیدان تقسیم اوقات محل امتحان ضم هذا مجدداً نشر ګردید به ملاحظه آن حل مطلب خواهند فرمود.

تقسیم اوقات امتحان تحریری ترینری سال 1403
شماره  رشته  تعداد تاریخ امتحان محل امتحان 
1 Haematopathology 0-F 1-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
2 Operative Endodontists 1-F 0-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 انستیتیوت پوهاندغظنفر 
3 Oral & Maxillofacial surgery 0-F 1-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
4 چشم 1-F 22-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
5 رادیولوژی 0-F 2-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
6 ګوش وګلو 0-F 20-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
7 جراحی صدری 0-F 3-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
8 نسایی ولادی 44-F 0-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 انستیتیوت پوهاندغظنفر 
9 هستوپتالوژی 0-F 5-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
10 یورولوژی 0-F 6-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
11 داخله قلبی  0-F 8-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
12 انستیزی 0-F 9-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
13 جراحی عمومی 6-F 51-M چهار شنبه   9/ 3/ 1403 تالارعمومی وزارت 
مجموع 52-F 128-M    
14 داخله اطفال 3-F 76-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  انستیتیوت پوهاندغظنفر 
15 جراحی اعصاب 0-F 10-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
16 جلدی 1-F 9-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
17 جراحی اطفال 1-F 10-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
18 انتانی 0-F 15-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
19 اورتوپیدی اطفال 0-F 9-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
20 جراحی اوعیه 0-F 1-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
21 اورتوپیدی کاهل 0-F 23-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
22 جراحی قلب 0-F 3-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
23 داخله عمومی 6- اناث  پنجشنبه  10 /3 / 1403  انستیتیوت پوهاندغظنفر 
ذکور- 74 پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
24 جراحی پلاستکی و سوختګی 1-F 2-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
25 صحت روانی 1-F 14-M پنجشنبه  10 /3 / 1403  تالارعمومی وزارت 
مجموع 13-F 246-M    
نوت :  شروع امتحان ساعت 2:00 بعد از ظهر ختم امتحان ساعت  3:00 بعد از ظهر 

 

 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۳:۲۶
Background image

اطلاعیه امتحان ترینری  سال۱۴۰۳ برنامه اکمال تخصص

قابل توجه کاندیدان امتحان ترینری برنامه اکمال تخصص!

قرار است امتحان تیوری ترینری بتاریخ های ۹ و ۱۰ / جوزا /۱۴۰۳ مصادف با ۲۰و ۲۱ / ۱۱(ذوالقعده)سال  ۱۴۴۵هـ ق به روز های   چهارشنبه و . . .

Back to announcements