اعلان نتایج امتحان ۱۸ بست قابلگی مربوطات وزارت صحت عامه‎‎

Panah_moph
ریاست عمومی منابع بشری
آمریت استخدام و تعیینات
مدیریت عمومی اعلانات کاریابی
جدول نتایج امتحان قابلگی
شماره اسم بنت تخلص نمره نتیجه ملاحظات
1 وژمه  محمد امین وزیری 78 کامیاب  
2 مژده غلام فاروق فیضی 77 کامیاب  
3 شفیقه غلام مرتضی عطایی 75 کامیاب  
4 سونا عبدالظهور فیضی 75 کامیاب  
5 نورماه محمد احسان فیضی 75 کامیاب  
6 اسپوژمی  برکت شاه  غازی  74 کامیاب  
7 آرزو محراب الدین صدیقی 73 کامیاب  
8 فاطمه خانعلی حسینی 73 کامیاب  
9 حنا محمد اکرم صوفی زاده 73 کامیاب  
10 زهره  محمد اسلم  نادری 72 کامیاب  
11 ساجده روح الله عظیمی 72 کامیاب  
12 انجیلا  شهباز  شهاب  72 کامیاب  
13 طوبی  محمد اشرف  نسیمی  72 کامیاب  
14 یاسمین محمد غوث علمی 72 کامیاب  
15 مرضیه گل افا حبیبی 72 کامیاب  
16 ناجیه عبدالجلیل سلطانی 71 کامیاب  
17 فهیمه کاظم حسین  توفیق  71 کامیاب  
18 خوشبو میر آقا احمدی 71 کامیاب  
19 وحیده  میرعالم  محمودی  71 کامیاب  
20 آروزو  سردار محمد  طرابی  70 کامیاب  
21 بی بی مرضیه  حبیب الله  سلطانی  70 کامیاب  
22 وژمه  ثمرگل موسی زی 70 کامیاب  
23 لطیفه  احمدی علباور 70 ریزرف  
24 شکیبا جمال الدین مختاری 69 ریزرف  
25 فروزان سید شکر الله ژوندون 69 ریزرف  
26 پروانه غلام جبلانی محمودی 69 ریزرف  
27 زرحانگه  گل عباس  رحیم  69 ریزرف  
28 انیسه  نظراب  میری  69 ریزرف  
29 فرحناز عبدالحق  براتی  69 ریزرف  
30 نجیبه  محمد الله  رحمانی  68 ریزرف  
31 شازیه دیدار  صفری  68 ریزرف  
32 بی بی قدسیه نورالدین نوری  68 ریزرف  
33 شایسته  محمد ظاهر  قاسم زی  68 ریزرف  
34 طاهره  حفیظ الله  نیکزاد  68 ریزرف  
35 لیمه  احسان الله  منت بار  68 ریزرف  
36 لیدا احمد گل احمدی  68 ریزرف  
37 فرشته  عبدالحمید حمیدی 68 ریزرف  
38 بی بی سهیلا غلام نبی    68 ریزرف  
39 حسنی عبدالصبور رزاقی 67 ریزرف  
40 لیمه محمد پریشاه بوستانی 67 ریزرف  
41 رعنا گل آقا محمد تیموری 67 ریزرف  
42 عادله  محمد موسی  جویا  67 ریزرف  
43 سوسن  امان الله  غنی زاده  67 ریزرف  
44 بی بی سونا عبدالقادر رحمانی 67 ریزرف  
45 مدینه  اسدالله    67 ریزرف  
46 خدیجه  عبدالعزیز عزیزی  67 ریزرف  
47 ذکیه  محمد علی  مرادی 67 ریزرف  
48 سمیه محمد داود صابر 67 ریزرف  
49 معصومه  عوض علی قربانی 67 ریزرف  
50 فرحناز رستمی خداداد 66 ریزرف  
51 بی بی ساره  میراحمد  الماس زاده  66 ریزرف  
52 بی بی حلیمه عبیدالله حیاتی 66 ریزرف  
53 یاسمین میر آقا غریب زاده 66 ریزرف  
54 هدیه  غلام علی  ایزدیار  66 ریزرف  
55 حمیرا  عبدالغفور قدیدری 66 ریزرف  
56 نجیبه رحمن داد رسولی 66 ریزرف  
57 الهه عتیق الله ناصری 66 ریزرف  
58 مدینه جان محمد  محمدی 66 ریزرف  
59 جمیله محمد حسن احمدی 66 ریزرف  
60 فخریه  محمد عارف   66 ریزرف  
61 آمنه محمد تقی نیکزاد  65 ریزرف  
62 فرحناز غلام صدیق صدیقی 65 ریزرف  
63 شمیلا  حبیب جان  علی خیل  65 ریزرف  
64 خالده  غلام یحیی حیدری 65 ریزرف  
65 سیاموی عبدالرسول رسولی  65 ریزرف  
66 سیما سمندری عالمیار 65 ریزرف  
67 نیلوفر عتیق الله ناصری 65 ریزرف  
68 زهره  عبدالحنان شفیق 65 ریزرف  
69 بی بی مدینه  سیر محمد عمر  هاشمیان 65 ریزرف  
70 بصیره عبدالبصیر حکیمی 65 ریزرف  
71 خدیجه  عبالهادی  غفوری 65 ریزرف  
72 مهناز نقیب الله احمدی 64 ریزرف  
73 ذاکره  نور علم   64 ریزرف  
74 ربابه  محمد تقی  محمدی  64 ریزرف  
75 ظریفه  آقا جان  رستم زاده  64 ریزرف  
76 گل شاه  جان علی  هزاره  64 ریزرف  
77 نظیفه  عید محمد  فیصل  64 ریزرف  
78 شبانه  شیرازگل نوری 64 ریزرف  
79 خوشبو سردار محمد  طرابی  64 ریزرف  
80 پریسا محمد یاسین  نجیمی 64 ریزرف  
81 سکینه  شاه محمود عثمانی 64 ریزرف  
82 بی بی عالیه  سید امان  صادقی 64 ریزرف  
83 مریم  محمد حسین میرزائی 64 ریزرف  
84 عزیزه  سید علم امیری 64 ریزرف  
85 فاطمه  عبدالحبیب یوسفی 64 ریزرف  
86 پروانه محمد نسیم ولی زاده 63 ریزرف  
87 شمیلا عبدالمعروف احدی 63 ریزرف  
88 مرضیه  عبدالبصیر مایار 63 ریزرف  
89 فرشته  سید محمد نجیب سادات 63 ریزرف  
90 فاطمه  معصوم  معصومی  63 ریزرف  
91 خاطره شاهپور عثمانی 63 ریزرف  
92 طاهره  عبدالمحمد  احمدی  63 ریزرف  
93 ناهید عزیز الله  عزیزی  63 ریزرف  
94 ریزه ماه سید شفیق  سادات 63 ریزرف  
95 نگینه جان محمد  نظری 63 ریزرف  
96 مژگان عبدالجلیل محمدی 63 ریزرف  
97 جمیله حبیب الله  ابراهیمی 63 ریزرف  
98 شکیبا صلاح الدین شمس 63 ریزرف  
99 بصیره  عبدالسعید صافی 63 ریزرف  
100 سنبل جان منگل  عزیز 63 ریزرف  
101 نظیفه عبدالواسع  بارکزی 63 ریزرف  
102 مینا میرزا احمد رحیمی  63 ریزرف  
103 مرضیه مداد علی محمدی 63 ریزرف  
104 راکیه گل آقا حنیفی 62 ریزرف  
105 حسینا محمد یونس پوپل 62 ریزرف  
106 عفیفه علی محمد محمدی 62 ریزرف  
107 سعدیه  محراب الدین  میرزا  62 ریزرف  
108 شمیلا عبدالغفار نیکزاد  62 ریزرف  
109 صدف  محمد شفیق  رحمانی  62 ریزرف  
110 فرشته  شاه رضا  ناصری  62 ریزرف  
111 شکیبا الله نظر صفری 62 ریزرف  
112 نبیله  عبدالواحد  روفی  62 ریزرف  
113 حلیمه  محمد یوسف  یوسفی 62 ریزرف  
114 شاه بی بی  نادر شاه محمدی  62 ریزرف  
115 نجلا  بابه جان محمدی 62 ریزرف  
116 زهرا  قربانعلی زاهدی 62 ریزرف  
117 شاه گل  سلمان علی نوری 62 ریزرف  
118 هما محمد اسمعیل حدران 62 ریزرف  
119 بی بی زییب میر علم  علمیار 62 ریزرف  
120 بی بی عالیه دارایی عبدالباری 62 ریزرف  
121 دولت سلطان گل احمد شاه احمدی 61 ریزرف  
122 بهشته عبدالرزاق طاهریان 61 ریزرف  
123 سعدیه  محمد امین  خروتی 61 ریزرف  
124 مدینه  مومن شاه  پارسا  61 ریزرف  
125 عابده  عبدالنصیر  غفور زی  61 ریزرف  
126 زهره  محمد علی  هاشمی  61 ریزرف  
127 مدینه  محمد نبی  فاروقی  61 ریزرف  
128 فرشته  سید عیسی  موسوی  61 ریزرف  
129 راحله  محمد نعیم  محمدی  61 ریزرف  
130 لطیفه  امان الله  امینی  61 ریزرف  
131 آمنه  سردار محمد  علیزی 61 ریزرف  
132 یاسمین نورمحمد صافی  61 ریزرف  
133 ملکه  عبدالساقی معروفی  61 ریزرف  
134 عادله  محمدزرین نبی زاده 61 ریزرف  
135 سمیه محمد معصوم خیری 61 ریزرف  
136 نجیبه  خادم حسینی 61 ریزرف  
137 کریمه سید عباس موسوی 61 ریزرف  
138 بی بی سامره بسم الله عزیزی 61 ریزرف  
139 سوینا  لعل آقا  بهادری  61 ریزرف  
140 سا معه  عزیزالله عزیزی 61 ریزرف  
141 شکیلا محمد عمر عمرصدیقی 61 ریزرف  
142 ملیلا عنایت استانکزی 61 ریزرف  
143 بسمینه محمد عارف  ابراهیم خیل 61 ریزرف  
144 زهرا محمد اسلم   61 ریزرف  
145 مژگان جمعه خان ابراهیمی 60 ریزرف  
146 آرزو عزیز الرحمن رحمان 60 ریزرف  
147 عقیقه لعل محمد جعفری 60 ریزرف  
148 رونا صفدر ابراهیمی 60 ریزرف  
149 گلپری گل عالم   60 ریزرف  
150 مرضیه  فضل الرحمن  رحمتی  60 ریزرف  
151 آزیتا  امیر محمد  نوری  60 ریزرف  
152 سبزینه  اکرام الدین  حقجو  60 ریزرف  
153 فاطمه  قلندر شاه  محمدی  60 ریزرف  
154 فخریه  محمد اکرم  محمد اسلم  60 ریزرف  
155 فایزه  محمد شاپور  امیری  60 ریزرف  
156 مرضیه  علی محمد  امیری  60 ریزرف  
157 رونا  عبدالستار  هوتک  60 ریزرف  
158 پلوشه  شهزاده  اوریا  60 ریزرف  
159 فخریه  عبدالحسین  حسین زاده  60 ریزرف  
160 نیلم یارمحمد  نوری 60 ریزرف  
161 شیبا  خان آقا  محمدی  60 ریزرف  
162 روبینا  عبدالکریم  رحیمی  60 ریزرف  
163 فرشته  محمد حسن ستانیکزی  60 ریزرف  
164 ممتاز  نظرمحمد مرادی 60 ریزرف  
165 بی بی الهه عبدالهادی  واحدی 60 ریزرف  
166 فرحناز نور الله   60 ریزرف  
167 معصومه محمد یاسین ناصری 60 ریزرف  
168 خاطره عبدالواسع اقبالی 60 ریزرف  
169 فروزان خواجه اسدالله صدیقی 60 ریزرف  
170 مژگان نوراحمد حیدری 60 ریزرف  
171 معصومه جواد علی احمدی 59 ناکام  
172 رونا محمد اکبر اکرمی 59 ناکام  
173 راضیه  رستم  محمدی  59 ناکام  
174 ویدا انارگل زمانی 59 ناکام  
175 بی بی مقیمه  امیر محمد  امیری  59 ناکام  
176 بلقیس  عید محمد  اکبری  59 ناکام  
177 فرزانه  غلام غوث   59 ناکام  
178 منیبه  عبدالمجید  نیک منش 59 ناکام  
179 ماه پرور  میراحمد  احمدی  59 ناکام  
180 زیبا گل جان محمد حسنی 59 ناکام  
181 حلیمه  عبدالکریم  سلطانی 59 ناکام  
182 سهر  عبدالواحد  صافی  59 ناکام  
183 راضیه  حسین  قربانی 59 ناکام  
184 رویا  محمدیادگار منصوری 59 ناکام  
185 فیروزه  بار محمد محمدی 59 ناکام  
186 راضیه  محمد یوسف صداقت 59 ناکام  
187 لیذا داد الله اصغری 59 ناکام  
188 نادیه عبدالهادی  اوریا 59 ناکام  
189 نوریه مراد علی  محمدی 59 ناکام  
190 یلدا عبدالجلیل سلطانی 59 ناکام  
191 نادیه  عبدالوکیل  زاهد 59 ناکام  
192 سمیرا دین محمد جامی 59 ناکام  
193 مقبول  افاشیرین  امبری 59 ناکام  
194 سدیه  محمد مدیر داوری  59 ناکام  
195 زهرا ذاکر حسین حسینی 59 ناکام  
196 فرخنده  علیداد امیری 59 ناکام  
197 گلچین  علیداد  نظری 59 ناکام  
198 شبانه غلام سخی طرابی 58 ناکام  
199 راضیه محمد علی رضایی 58 ناکام  
200 نرگس  نصیر احمد  صالحی  58 ناکام  
201 مارینا  زین العابدین  شمس  58 ناکام  
202 شبانه  اکبر شاه  هوتک  58 ناکام  
203 سارا  گلاجان    58 ناکام  
204 مریم  عبدالقدوس   58 ناکام  
205 سکینه  محمد جمعه   58 ناکام  
206 عنابه  نور اقا  ناصری 58 ناکام  
207 سونیا محمدیادگار منصوری 58 ناکام  
208 لینا غلام مرتظی   58 ناکام  
209 نصیبه  محمد صادق اکبری 58 ناکام  
210 شازیه محمدجان نوابی 58 ناکام  
211 فهمیه محمد اعظم اندرابی 58 ناکام  
212 نفیسه فضل الرحمن عزیزی 58 ناکام  
213 فرشته مبارک شاه مبارک 58 ناکام  
214 معصومه محمد علی  محمدی 58 ناکام  
215 ثمیرا محمد نعیم   58 ناکام  
216 نرگس شاه جهان نصرتی 58 ناکام  
217 سمیرا عین علی  عظیمی 58 ناکام  
218 محبوبه  محمد جان جلیل زاده 58 ناکام  
219 زهره  خواجه فرید جویا 58 ناکام  
220 بوستانه عمالمبین  متین  58 ناکام  
221 شکیلا محمد علی حسینی 58 ناکام  
222 نوریه سلطان علی علیزاده 58 ناکام  
223 یلدا شاه آغا نظری 58 ناکام  
224 تهمینه غلام حضرت امید 57 ناکام  
225 شاکره عبدالناصر الکوزی 57 ناکام  
226 رویا محمد یاسین یعقوبی 57 ناکام  
227 خالده محمد ناصر ابراهیم 57 ناکام  
228 شاهده عمل نور نوری 57 ناکام  
229 زهره گل آغا افضلی 57 ناکام  
230 یگانه  محمد قاسم  محمدی  57 ناکام  
231 زهرا  غلام حسین رحمانی 57 ناکام  
232 بی بی نادیه  امیر محمد  امیری  57 ناکام  
233 هایدا  امیر جان  کاکر  57 ناکام  
234 انیس گل  غلام سخی    57 ناکام  
235 سهر  عبدالجلیل بها 57 ناکام  
236 فاطمه عبدالمجید نیک خواه 57 ناکام  
237 بنفشه عبدالقدوس قادری 57 ناکام  
238 نجیبه  غلام علی  رستاقی 57 ناکام  
239 وسیمه  سخی محمد احمدی 57 ناکام  
240 پروانه محراب الدین بهزاد 57 ناکام  
241 ریحانه فضل احمد احمدی 57 ناکام  
242 فرشته  میر امرالدین میرزاده  57 ناکام  
243 بی بی حسن اکرام الدین امیری 57 ناکام  
244 بهار غلام حسین فاریابی 57 ناکام  
245 کامله  نیک محمد  حاحی 57 ناکام  
246 رقیه  عبداالخیل فروتن  57 ناکام  
247 ذاکره حضرت قل رجب 57 ناکام  
248 سونیا شاولی بارکزی 56 ناکام  
249 صفیه شمس الدین شمس 56 ناکام  
250 نادیه عبدالوحید سادات 56 ناکام  
251 ساره عبدالحکیم حکیمی 56 ناکام  
252 فرزانه  یعقوب  ابراهیمی  56 ناکام  
253 سویتا عبدالمتین میرزایی 56 ناکام  
254 مالیقا  عبدالحکیم  محقق زاده  56 ناکام  
255 فاظمه  نوروز علی  احمدی  56 ناکام  
256 مستوره  رحمت الله  حیدری 56 ناکام  
257 سوما حشمت الله  رستم زاده 56 ناکام  
258 نادیه  محمد حلیمه  حمیدی 56 ناکام  
259 حبیبه  نطرالله  نظری 56 ناکام  
260 فریده  محمد سرور عالمی 56 ناکام  
261 نیلاب محمد  محمدی  56 ناکام  
262 فروزان  غلام رسول دقیق 56 ناکام  
263 بی بی خیال میرسیدالله  سعدی 56 ناکام  
264 سکینه  محمد شاه رمضانی 56 ناکام  
265 مریم  حسن  حسن زاده 56 ناکام  
266 مونیکا فخرالدین فخری 56 ناکام  
267 عایشه نور الله فضل یار 56 ناکام  
268 فروزان عطا محمد عطائی 56 ناکام  
269 ستوری شاه محمود خان میمنه 56 ناکام  
270 فریبا محمد یاسین ابراهیمی 56 ناکام  
271 خالده  گل میر عزیزی 56 ناکام  
272 بی بی هوا  نعیم میرزائی 56 ناکام  
273 عزیزه  اسدالله محسنی 56 ناکام  
274 سمیرا شاه محمد کریمی  56 ناکام  
275 تمنا محمد نبی احمدی 56 ناکام  
276 سمینه ایول  توسلی 56 ناکام  
277 اماه عبدالحبیب حمیدی 56 ناکام  
278 حنیفه  محمد سلیم ابراهیم خیل 56 ناکام  
279 فرحناز احمد خان احمدی 55 ناکام  
280 مرضیه  بهرام   55 ناکام  
281 زرینا محمد صادق پوپلزی 55 ناکام  
282 خالده شاه پور عثمانی  55 ناکام  
283 شمیلا  عطا محمد  عطایی 55 ناکام  
284 شبانه  نصیر احمد  عزیزی  55 ناکام  
285 زیبا  نادر علی  احمدی  55 ناکام  
286 رحیمه  غلام محمد  محمدی  55 ناکام  
287 سوسن  عبدالغفور  غفاری  55 ناکام  
288 نادیه  محمد ریکا حبیی 55 ناکام  
289 جمیله  راز محمد صدیقی 55 ناکام  
290 زرمینه  محمد نظر   55 ناکام  
291 نادیه علی محمد نظری 55 ناکام  
292 روینا نقره الدین احمدزی 55 ناکام  
293 خوشبو دور محمد احمدی 55 ناکام  
294 معصومه غلام علی مهر زاده 55 ناکام  
295 بی بی خاطره محمد حسن مخلص 55 ناکام  
296 مریم  سمندر سکندر 55 ناکام  
297 شمیلا حیمد خان  حمیدی 55 ناکام  
298 فاطمه  رحیم الله رحمی 55 ناکام  
299 شرین گل ظاهر احمدی 55 ناکام  
300 حسینا  بسم الله سبمل شاهی  55 ناکام  
301 پشتنه سیدپادشاه سادات 54 ناکام  
302 نیلوفر  فدا محمد  عظیمی  54 ناکام  
303 صالحه  شیرخان  محمدی  54 ناکام  
304 طیبه  غلام یحیی روفی  54 ناکام  
305 مرضیه  سلطان علی    54 ناکام  
306 سومن  محمد عسکر  عسکر یار 54 ناکام  
307 نبیله  عنایت الله استانیکزی 54 ناکام  
308 لطیفه  عبداکریم حکیمی 54 ناکام  
309 مریم  محمدرضا  علیزاده 54 ناکام  
310 معصومه محمدرضا  مددی 54 ناکام  
311 زحل سید همایون شاه   54 ناکام  
312 معصومه شیر حسین مهران 54 ناکام  
313 نادره غلام رسول  منیب 54 ناکام  
314 فخریه  نصرالله یوسفزی 54 ناکام  
315 مینه  علی محمد  الکوزی