واجد وغیر واجد شرایط بست (۵)سرپرستار مردانه

akbari_admin

وزارت/اداره:  صحت عامه

بست و عنون وظیفه:  ۵   سرپرستار مردانه

ریاست مربوط:ریاست شفاخانه مرکز

تاریخ:  /      /     1402

 

شماره

شهرت کاندید

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

جنسیت

درجه تحصیل

شماره تماس

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

مرد

زن

۱

فواد

راسخ صافی

عبدالفرید

۱

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۲

نیازمحمد

خان

باز محمد

۲

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۳

فیض الرحمن

امینی

سخی داد

۳

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴

محمدعلی

عزیزی

اسحق

۴

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۵

حبیب الرحمن

ملاخیل

عبدالمالک

۵

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۶

خسین داد

مددی

غلام علی

۶

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۷

محمداسحق

محمدی

عبدالرحمن

۷

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۸

احمدولید

خلیل زاده

عبدالظهور

۸

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۹

عبدالستار

بشارت

عبدالغیور

۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۰

شیرولی

ساجد

عبدالولی

۱۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۱

زمری

نیکزاد

پردل خان

۱۱

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۲

مجتبی

کاکر

محمدشعیب

۱۲

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۳

عبدالسمیع

مهمند

عبدالسلیم

۱۳

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۴

عبدالرب

طیب

محمدحامد

۱۴

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۵

احمدشاکر

مونس

محمدظاهر

۱۵

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۶

محمدناصر

لودین

الله نظر

۱۶

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۷

فیض الرحمن

فهیمی

سیداخترمحمد

۱۷

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۱۸

محمدابراهیم

ظفری

محمدطاهر

۱۸

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۱۹

قدرت الله

پوپل

شیرعلم

۱۹

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۲۰

خان محمد

هجرت

الله محمد

۲۰

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۲۱

عبدالسمیع

فرزاد

عبدالوکیل

۲۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۲

سید حبیب

حسینی

سیدرسول

۲۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۳

کریم الله

عابدی

شاه محمد

۲۳

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۲۴

امان الله

اندیشمند

درویش

۲۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۵

جان محمد

زمانی

پیرمحمد

۲۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۶

وحیداحمد

کوهستانی

یارمحمد

۲۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۲۷

ضیاالحق

نورزی

نورآغا

۲۷

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۲۸

عطاالله

ادیب

محمدمرزا

۲۸

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۲۹

نقیب الله

 

فقیرمحمد

۲۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۰

محمد

رضائی

مرزاحسین

۳۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۱

زکریا

عظیمی

عبدالخلیل

۳۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۲

محمدعلی

علی زاده

علی احمد

۳۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۳

محمدنادر

عزیزی

محمدطاهر

۳۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۳۴

محمدحارث

حسین خیل

محمدشعیب

۳۴

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۳۵

رفیع الله

سلطانی

حمیدالله

۳۵

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۳۶

ذبیح الله

احمدی

صفی الله

۳۶

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۳۷

عبدالهادی

صدیقی

سالم جان

۳۷

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۳۸

محمدهارون

ضمیری

عبدالبصیر

۳۸

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۳۹

فواد احمد

صالحی

لعل محمد

۳۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۴۰

برهان الدین

برهانی

شمس الدین

۴۰

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴۱

عتیق الله

همدرد

شیرین آقا

۴۱

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴۲

مجتبی

ولی زاده

فیض محمد

۴۲

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴۳

عمادالدین

ابراهیمی

محمدابراهیم

۴۳

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴۴

محمدزمان

شاکر

محمدموسی

۴۴

مرد

 

 

 

واجدشرایط

۴۵

نبات حسین

رحیمی

مقبول

۴۵

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴۶

اسدالله

سکندری

سکندر

۴۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۴۷

محمدرزاق

اسحق زی

محمداسحق

۴۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۴۸

عبدالله

میاخیل

عاشق الله

۴۸

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۴۹

امید

رشیدی

معراج الدین

۴۹

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵۰

سیدرحیم

حسن پور

سیدعبدالقاسم

۵۰

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۵۱

مسعود

سلیمان خیل

سیف الله

۵۱

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵۲

نجیب الله

مرادی

محمدافضل

۵۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵۳

ژرگل

درمان

میراجان

۵۳

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵۴

محمدفهیم

زمرک

ثمرگل

۵۴

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۵۵

امرالله

روستائی

سیف الله

۵۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵۶

بیداربخت

شیرزاد

بادام گل

۵۶

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۵۷

نعمت الله

وزیری

وزیری

۵۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۵۸

قیوم جان

امیری

بهرام

۵۸

مرد

 

 

 

غیر واجد

۵۹

سید سلم شاه

سادات

حلیم شاه

۵۹

مرد

 

 

 

غیر واجد

۶۰

طلا محمد

همدح

برکت

۶۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶۱

محمد عثمان

الوزی

محمد انور

۶۱

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۶۲

نصراحمد

بقایی

نعمت الله

۶۲

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶۳

یاقوت شاه

محمود

محمد شاه

۶۳

مرد

 

 

 

غیر واجد به دلیل سویه پائین تحیصلی

۶۴

رحیم شاه

ناصری

ناصر خان

۶۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶۵

قدرت الله

رحمانحی

گل رحمن

۶۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶۶

محمد فیصل

پوپل

عبدالسمع

۶۶

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۶۷

ریاض الدین

صفری

نورالدین

۶۷

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶۸

شفیع الله

 

محمدنسیم

۶۸

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۶۹

صمیم

ابراهیم خیل

عبدالجلیل

۶۹

مرد

 

 

 

غیر واجد خلاف رشته

۷۰

عبدالله

نجرابی

شیرجان

۷۰

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۷۱

سیف الرحمن

مایار

محمدداد

۷۱

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۷۲

یعقوب

ملاخیل

گل حبیب

۷۲

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۷۳

سناتور

ستومان

حسن جان

۷۳

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۷۴

حسیب الله

احمدی

محمد نبی

۷۴

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۷۵

زایار مل

صافی

باول

۷۵

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۷۶

عرفان

مظفر

مظفرشاه

۷۶

مرد

 

 

 

واجد شرایط

۷۷

سعید الله

سعیدی

محمد اسماعیل

۷۷

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

۷۸

محمد طارق

راشد

گل آقا

۷۸

مرد

 

 

 

غیر واجد شرایط نداشتن تجربه کاری

قرار شرح فوق جدول کاندیدان واجد وغیر واجد شرایط بست (۵)سرپرستار مردانه مربوط شفاخانه های مرکز ترتیب و صحت است .

 از تاریخ نشراعلان نتیجه شارت لست الی سه یوم کاندیدانی که به نتیجه خویش قناعت ندارند شکایت خویش را به ریاست عمومی منابع بشری سپرده و بعدآ حق شکایت را ندارند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره . . .

Back to announcements