عکس ها و ویدیو ها

گرامی داشت از روز جهانی قلب 1398

تجلیل از روز جهانی فارمسست 3 میزان 1398

بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به بهره برداری سپرده شد

افتتاح ساختمان بانک خون در شفاخانه وزیر اکبر خان

معیاری سازی برنامه اکمال تخصص

Afghanistan Little Help for Conflict Linked Trauma

سیر تکاملی صحت روانی و خدمات روانی اجتماعی در افغانستان

Evolution of Mental Health and Psychosocial Services in Afghanistan

په افغانستان کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو تحول

National Mental Health Symposium

سمپوزیم ملی صحت روانی

د روانی روغتیا ملی سمپوزیم

معاینه خودی سینه و مراحل آن

معاینه خودی سینه و مراحل آن

Breast self-examination and it's steps

د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزه دې نیکمرغه وي

Pagination