عکس ها و ویدیو ها

د روانی روغتیا

Mental Health

صحت روانی

فعالیت های برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

د کورونا ویروس په اړه مالومات

معلومات در مورد ویروس کرونا

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

پوستر های آگاهی‌دهی در ارتباط به انواع مختلف سرطان ها

د سرطان بیلابیل ډولونو په اړه د پوهاوي پوسټرې

د کریمیا- کانګو وینه بهونکې تبې ناروغۍ (د افغانستان د عامې روغتیا د ملي انستیتوت)

مرض تب خون‌دهندۀ کریمیا-کانگو (انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان)

د کانګو ناروغۍ په اړه معلومات

Information about CCHF Disease

معلومات در بارۀ مرض کانگو

برنامه ملی کنترول سرطان

Pagination