آگاهي در مورد عقد قرارداد پروژه توسعه و پیشبرد مرکز معلومات صحی (HIC)

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

به اطلاع هموطنان عزيز رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه جمهوري اسلامي افغانستان (واقع در چهاراهی مسعود ، وزیرمحمد اکبر خان مینه کابل) به کمک مالي و حمایوی GAVI پروسه تدارکاتی استخدام مؤسسات برای تطبیق پروژه توسعه و پیشبرد مرکز معلومات صحی (HIC)را تحت پروژه تقویت سیستم صحی دور سوم را به شیوه رقابت آزاد ملی و انتخاب مشاورین به اساس کیفیت و قیمت (QCBS) آغاز نموده بود و در نتيجه قرارداد تطبیق این برنامه به شرح ذيل برای مدت 33 ماه اعتبار از 16 مارچ سال 2019 مطابق به 25 حوت 1397  بعد از منظوری کمیسیون محترم تدارکات ملی عقد نموده است.

قیمت قرارداد به افغانی

موسسه قراردادی

شماره قرارداد

عنوان قرارداد

58748313

ACDEO

MOPH-GAVI-HSS3-Con#01

توسعه و پیشبرد مرکز معلومات صحی (HIC)

موضوع جهت آگاهی در مورد عقد قرارداد ها به هموطنان عزيز نشر گردید.

داوطلبی های بیشتر

Back to tenders