تماس با ما

# اداره شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر وزیر صحت عامه 0202301377 minister.office@moph.gov.af
۲ دفتر معینیت امور اداری و مالی 0202301350 adminfinance_dm@moph.gov.af
۳ دفتر معینیت پالیسی و پلان 0202301355 office.dmpp@moph.gov.af
۴ دفتر معینیت عرضۀ خدمات صحی 0202302325 office.dmhcsp@moph.gov.af
۵ ریاست دفتر 0202301368  
۶ معاون سخنگوی وزارت و مسئول مرجع اطلاع‌رسانی 0202301374 info.access@moph.gov.af
۷ ریاست عمومی پالیسی و پلان 0202301378  
۸ ریاست عمومی طب وقایوی 0202301359  
۹ ریاست عمومی طب معالجوی 0202301356  
۱۰ ریاست عمومی منابع بشری 0202302327  
۱۱ ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معلومات صحی 0202313688  
۱۲ ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامه 0700281134 anphi@moph.gov.af
۱۳ ریاست عمومی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی 0799141070  
۱۴ ریاست هماهنگی صحت ولایات 0202302501  
۱۵ ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی کابل 0202301354 dch.moph@gmail.com
۱۶ ریاست اکمال تخصص 0202301369  
۱۷ ریاست صحت باروری 0202302453  
۱۸ ریاست تکنالوژی معلوماتی 0202300498 it@moph.gov.af
۱۹ ریاست مالی و حسابی 0202302328  
۲۰ ریاست تدارکات 0202301358  
۲۱ ریاست اداری 0202301353  
۲۲ ریاست روابط بین الملل 0202301529  
۲۳ مسئول ویب‌سایت وزارت 0730000415 website@moph.gov.af
۲۴ شماره های تماس صحت عامه ولایات   برای دانلود، این‌جا کلیک کنید

درصورت درخواست معلومات از وزارت صحت‌عامه؛ لطف نموده فورم دسترسی به اطلاعات را دانلود و خانه‌پری نمایید و سپس به ایمیل آدرس tawhid_628@yahoo.com بفرستید.

34.536880905151, 69.191336631775

معلومات برای تماس

چهارراهی مسعود، کابل، افغانستان
93202301374+
info@moph.gov.af