تماس با ما

34.536880905151, 69.191336631775

معلومات برای تماس

چهارراهی مسعود،کابل،افغانستان
93202301374+
info@moph.gov.af