تماس با ما

34.536880905151, 69.191336631775

معلومات برای تماس

چهارراهی مسعود،کابل،افغانستان
+93(0) 202 301 374
info@moph.gov.af