عکس ها و ویدیو ها

معلومات در مورد ویروس کرونا

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

گرامی داشت از روز جهانی قلب 1398

تجلیل از روز جهانی فارمسست 3 میزان 1398

بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به بهره برداری سپرده شد

افتتاح ساختمان بانک خون در شفاخانه وزیر اکبر خان

معیاری سازی برنامه اکمال تخصص

Afghanistan Little Help for Conflict Linked Trauma

په افغانستان کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو تحول

Evolution of Mental Health and Psychosocial Services in Afghanistan

سیر تکاملی صحت روانی و خدمات روانی اجتماعی در افغانستان

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

سمپوزیم ملی صحت روانی

د روانی روغتیا ملی سمپوزیم

National Mental Health Symposium

د سرطان بیلابیل ډولونو په اړه د پوهاوي پوسټرې

Pagination