عکس ها و ویدیو ها

د روانی روغتیا

Mental Health

صحت روانی

فعالیت های برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

د کورونا ویروس په اړه مالومات

معلومات در مورد ویروس کرونا

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

د سرطان بیلابیل ډولونو په اړه د پوهاوي پوسټرې

پوستر های آگاهی‌دهی در ارتباط به انواع مختلف سرطان ها

د کریمیا- کانګو وینه بهونکې تبې ناروغۍ (د افغانستان د عامې روغتیا د ملي انستیتوت)

مرض تب خون‌دهندۀ کریمیا-کانگو (انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان)

د کانګو ناروغۍ په اړه معلومات

Information about CCHF Disease

معلومات در بارۀ مرض کانگو

برنامه ملی کنترول سرطان

Pagination