در شفاخانه حوز‌وی وزارت صحت عامه در ولایت غزنی در سه ماه اول سال روان ۱۴۰۳ - ه-ش -۱۹۲۱ عملیات جراحی اجرا شده است

rasooli_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۲ - ۱۵:۱۹
MOPH

در این عملیات ها ۹۸۰عملیات کوچک و ۹۴۱ عملیات بزرگ توسط داکتران با تجربه و متخصصین افغان در بخش های مختلف به طور رایگان و موفقانه صورت گرفته است.

در همین شفاخانه برای ۳۱۹۱۸ تن خدمات سراءپا( OPD) و برای ۲۰۶۴ تن خدمات صحی داخل بستر ( IPD) ارایه شده است.

علاوه بر آن در این شفاخانه برای  ۶۷۱۰ تن خدمات لابرتواری، برای ۱۹۳۵ تن معاینات تلویزیونی و برای ۳۴۶۷ تن خدمات اکسری ارایه شده است.