پیام صحی

rasooli_admin

مسج کردن و صحبت کردن با گوشی مبایل همراه در هنگام راننده گی یکی از عوامل مهم تصادمات ترافیکی می‌باشد.

Health message