پیام صحی !

rasooli_admin

دوا یگانه علاج برای اختلالات روانی نبوده؛ بلکه مشاوره های روانی-اجتماعی یکجا با تداوی دوایی سبب شفایابی مریض دچار اختلالات روانی میگردند.

Health message