عکس ها و ویدیو ها

بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به بهره برداری سپرده شد

افتتاح ساختمان بانک خون در شفاخانه وزیر اکبر خان

معیاری سازی برنامه اکمال تخصص

Afghanistan Little Help for Conflict Linked Trauma

Evolution of Mental Health and Psychosocial Services in Afghanistan

سیر تکاملی صحت روانی و خدمات روانی اجتماعی در افغانستان

په افغانستان کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو تحول

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

د روانی روغتیا ملی سمپوزیم

سمپوزیم ملی صحت روانی

National Mental Health Symposium

پوستر های آگاهی‌دهی در ارتباط به انواع مختلف سرطان ها

د سرطان بیلابیل ډولونو په اړه د پوهاوي پوسټرې

معاینه خودی سینه و مراحل آن

معاینه خودی سینه و مراحل آن

Breast self-examination and it's steps

Pagination