همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۸ - ۱۰:۴

کابل/Kabul

Background image

مسول تخنیکی تغذی در حالت اظطراری

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد 28 /4/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که . . .

شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۱۱:۵۴

کابل/Kabul

Background image

متخصص جراحی چشم  

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

-------------------------------------------------------------------------------------- . . .

شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۸:۵۴

کابل/Kabul

Background image

۵۱ نرس زنانه

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  مجدد ۴/۴/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه به . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ - ۱۵:۴۳

کابل/Kabul

Background image

متخصص ارشد ارتقای ظرفیت

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص ارشد ارتقای ظرفیت 

عنوان وظیفه:              . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ - ۱۵:۴۱

کابل/Kabul

Background image

متخصص اعتبار دهی

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص اعتباردهی

عنوان وظیفه:            متخصص اعتبار . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۰:۱۴

کابل/Kabul

Background image

مسئول ارزیابی و سروی های تغذی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

تاریخ اعلان  ۱۸/۳/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد یک بست مسئول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۰:۱۲

کابل/Kabul

Background image

مسول تغذی مایکرونوترینت ها

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۳/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد یک بست  مسول تغذی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۰:۹

کابل/Kabul

Background image

مسول تخنیکی تغذی در حالت اضطراری

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان مجدد  ۱۸ /۳/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۰:۷

کابل/Kabul

Background image

مدیرعمومی تخنیکی تغذی اطفال، مادران وروش های تغذی مناسب

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  مجدد ۱۸/۳/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

Pagination