مدیریت عمومی تسهیلات قرار دادها

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۳:۴۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست تهیه تدارکات (۱)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                        

عنوان وظیفه          : مدیریت عمومی تسهیلات قرار دادها

وزارت                : صحت عامه

موقعیت                : کابل

بخش                   : ریاست تدارکات

تعداد بست              : (۱)

بست                   : (4)

گزارش دهی به       : آمرتسهیلات قرارداد ها وپلانگذاری

گزارش گیری از     :کارمندان تحت اثر

کود                    : (۰۳۶)

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت وفراهم آوری تسهیلات درامور قرار دادهای اجناس خدمات مشورتی وساختمانی بعد ازعقد قرارداد.

............................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

                                                                     

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. مدیریت وبرنامه ریزی درراستای تهیه وآماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی درمطابقت به قانون وطرزالعمل های مربوطه.
 3. پیشبرد اجراآت کاری درمطابقت به قانون تدارکات وطرزالمعل تدارکات درجزیان اجرای وظایف.
 4. ارتباط مؤثر با ادارت وجمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی دراداره.
 5. ترتیب وتنظیم مکاتیب وپیشنهادات پروژه ها، جهت فراهم آوری تسهیلات درپروسه تدارکاتی قرار دادهای اداره.
 6. مدیریت مؤثر ازدوره تسلیمی موقت ونهائی پروژه های ساختمانی ازشرکت های متعهد.
 7. مدیریت ازتائید وصدور تعدیلات وتمدید معیاد پروژه های ساختمانی واجناس خدمات.
 8. مدیریت دقیق ازاجرای پرداخت های شرکت به وقت وزمان آن.
 9. ارائه گزارش ازاجراآت کاری مدیریت به مدیریت عمومی تسهیلی قراردادها پلان گزاری ومدیریت قراردادها به طورماهوار وربعوار.
 10. همکاری درترتیب وتوزیع شرطنامه ها بعد ازمنظوری آمراعطا.
 11. همکاری درپروسه مطالعه وبررسی کزارشات جمع آوری شده ازپروژه های ساختمان واجناس خدمات ازعقد قرارداد الی دوره تسلیمی نهایی.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

..........................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حداقل برای این بست، درمورد (7-8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل :
  • حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره وتجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محسابه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک ومدیریت عمومی وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه ) :
  • داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)..
  • آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات.
  • بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی.
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاور پاینت و اکسس).

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1400@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.