عکس ها و ویدیو ها

تجلیل از روز جهانی فارمسست 3 میزان 1398

بخش ارتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به بهره برداری سپرده شد

افتتاح ساختمان بانک خون در شفاخانه وزیر اکبر خان

معیاری سازی برنامه اکمال تخصص

Afghanistan Little Help for Conflict Linked Trauma

په افغانستان کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو تحول

سیر تکاملی صحت روانی و خدمات روانی اجتماعی در افغانستان

Evolution of Mental Health and Psychosocial Services in Afghanistan

دست‌آورد های عمدۀ وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

د روانی روغتیا ملی سمپوزیم

سمپوزیم ملی صحت روانی

National Mental Health Symposium

د سرطان بیلابیل ډولونو په اړه د پوهاوي پوسټرې

پوستر های آگاهی‌دهی در ارتباط به انواع مختلف سرطان ها

معاینه خودی سینه و مراحل آن

معاینه خودی سینه و مراحل آن

Pagination