عکس ها و ویدیو ها

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۳ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲ ثور ۱۳۹۹

گفتگوی داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در شبکۀ تلویزیونی ملی پیرامون ویروس کرونا

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۳۱ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲۸ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲۵ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری مشترک وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله - مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۷ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۶ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۳ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری مشترک وزارت صحت عامه، رئیس کمیته دولتی ارتباطات عامه، وزارت امور داخله و شاروالی ولایت کابل مورخ 8 حمل 1399

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۹ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه پیرامون "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۶ حمل ۱۳۹۹

ارایه جزییات در مورد سه واقعه دیگر ویروس کرونا در ولایت هرات توسط داکتر فیروزالدین فیروز (17 دلو 1398)

Pagination