شف پا را ادنتولوژی

akbari_admin
چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۸:۳۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه        :شف پا را ادنتولوژی                              

وزارت و یا اداره  : وزارت صحت عامه

موقعیت               :کابل فروشگا ه

ریاست               :شفاخانه ستوما تولوژی   

کود                    : (  ۰۰۵ )

بست                  :( ۳ )

گزارش به           : ریئس شفاخانه

گزارش از           : متخصص مربوط وسا ير پرسونل

هدف وظيفه:- عرضه خدمات با كيفيت صحي جهت كاهش ميزان مصابيت ومرگ ومير ايجاد يك سيتم علمي وآموزشي براي بلند بردن ظرفيتها و بهبود كيفيت كاري عرضه خدمات صحي .

مسؤولیت ها :

 1. تهيه پلان كاري براي سرويس مربوط.
 2. رهبري راپور و ويزت صبحانه.
 3. تهيه تقسيم اوقات كاري براي دوكتوان  سرويس مربوط.
 4. اجراي پر وسيجر هاي تخصصي داخله.
 5. اجراي Consultation وهدايت درمورد اجراي آن .
 6. ارزيابي از كار كرد ها كمك تشو يق نمودن دو كتوران سر ويس هاي مربوط.
 7. اشتراك فعا ل در شوراي متخصصين وزارت صحت عامه.
 8. حل پرا بلم هاي سرويس مر بوط در تفا هم با ريئس شفا خا نه.
 9. تهيه وتطبيق كوريكو لم درس براي دوكتوران شا مل پروگرام تخصصی .
 10. ر هبري كنفرانس ها ي علمي و وركشاپ ها جهت  ارتقأ سطح  دانش دو كتوران سرويس .
 11. تهيه سوالا ت براي ارز يابي وامتحا نا ت دوكتوران تريني.
 12. تعين وا نتخاب مونو گراف براي دو كتوران سال اخير پروگرام تز يننگ وانتحا ب استاد رهنما از جمله ترينر متخصصين.
 13. تأ ليف وترجمه آ ثار علمي جديد .

شایستگی ها :

 1. درجه تحصيل :  داکتر MD وتر ينر متخصص رشته داخله .
 2.  تجارب لازمه:  داشتن تجربه کاری در تريننگ  حد اقل ده سال بحيث ترينرو داشتن بلند ترين رتبه علمي دربين در خواست  دهند گان  پست .
 3. مهارتهاي ديگر : آشنایی با لسان انگلیسی و کمپیوترويا يكي از لسان  هاي بين امللي . مهارت در ا فهام تفهيم ومد ير يت.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.