واکسیناتور زنانه  

akbari_admin
شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۵ - ۱۴:۴۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظيفه       : واکسیناتور زنانه   

وزارت و یا اداره  : وزارت صحت عامه

موقعیت               :کابل / سینما پامیر   

ریاست               :شفاخانه  کلینک مرکزی   

کود                    : (  ۱۴۸ )

بست                  :( ۶)

گزارش به           : سرطبیب            

گزارش از           : ندارد  

هدف وظيفه:- عرضه خدمات باکیفیت معافیت کتلوی درسا حه تحت پوشش شفا خانه برای نفوس مورد هدف .

مسؤولیت هاي وظيفوي :

 1. ترتیب پلان کاری برای مرکز ثابت واکسین مطابق رهنمود وترتیب پلان کاری اوتریچ ( درصورت ضرورت ) .
 2. تطبیق واکسین به گروپ مورد هدف نظربه پلان تعیین شده .
 3. تدویر کمپاین های واکسین مطابق تقسیم اوقات تهیه شده
 4. تدویر جلسات تعلیمات صحی درمورد پروگرام معافیت کتلوی ، اسهالات ، امراض تنفسی وتغذی به مراجعین .
 5. مسول ذخیره ونگهداری واکسین ودیگروسایل واکسین مطابق رهنمود .
 6. حفظ زنجیره سرد واکسین ها .
 7. تهیه لست درخواستی برای واکسین ودیگر سامان آلات واکسین وارسال آن به ریاست شفاخانه مربوطه .
 8. تهیه وترتیب پلان عملیاتی برای روزهای ملی واکسین وتدویرتریننگ های روزهای ملی واکسین برای رضاکاران واشتراک فعال درروز های ملی واکسیناسیون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 9. تهیه لست موجودی تیم واکسین بطور سالانه .
 10. اشتراک وسهولت بخشیدن درجلسات واکسین کار کنان صحی جامعه .
 11. جمع آوری وتوحید راپور فعالیت های تیم واکسین وارسال آن به طور ماهوار به ریاست شفاخانه مربوطه .
 12. مراعات وتطبیق ستندرد های معرفی شده بخصوص وقایه انتان .
 13. انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف اداره شفاخانه سپرده میشود .

مواصفات :

 1. درجه تحصيل : فرا غ التحصیل صنف دوازدهم  .
 2. فارغ التحصیل کورس واکسین از یک موسسه شنا خته شده .
 3. داشتن آ شنا یی کامل با زبان محلی .
 4. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:
 5. اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.
 6. ۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 7. ۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.
 8. ۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .
 9. ۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.
 10. ۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.
 11. ۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 12. نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .
 13. توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.