گزارش های کاری و مالی

#

نام گزارش

1 دست‌آورد های وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر (انفوگرافیک)
2 گزارش از دست آورد های وزارت صحت عامه
3 گزارش از چگونگی  تطبیق پروژه های انکشافی در وزارت صحت عامه
4 گزارش توحیدی از تطبیق پلان سالانه به اساس نتایج سال مالی 1397 وزارت صحت عامه
5 SACS_Annual Report_02_18_2019_Final Dari
6 فشرده دست آورد های وزارت صحت عامه در سه سال گذشته
7 گزارش سال ۱۳۹۱
8 Quarterly Performance Review Report_Q1 2019
9 فارمت گزارش شش ماهه از تطبیق پروژه های انکشافی  شش ماه اول سال 1398
10 گزارش فعالیت ها، دست آوردها، و چالش های برنامه ملی کنترول سرطان 
11 گذارش سمپوزیوم ملی صحت روانی می 2019
12 راپور قضایای خشونت مبتنی بر جندر که در ربع دوم سال ۲۰۱۹ توسط مراکز حمایوی خانواده ثبت و راجستر گردیده 
13 گراف مصارف بودجه سه سال گذشته 1397،1396،1395 
14 راپور مصارف پروژه های انکشافی طی نه ماه به اساس برنامه سال 1398
15 راپور بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۸
16 حسابـات مـلی صـحی افغـانسـتـان  2017
17 راپورمصارف سال تمام پروژه های انکشافی الی به اساس برنامه سال 1398