در اعلان نمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۷ - ۱۱:۸

Kabul

Background image

تکنیشن برق و جنراتور

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست :           وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست :        . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۳:۴۸

کابل

Background image

آشپز

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:     . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۵:۲۸

کابل

Background image

قابله

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي قواي بشري

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:       . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۵:۲۳

کابل

Background image

فارمسست

جمهوري سلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۵:۱۶

کابل

Background image

تکنیشن لابراتوار

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

 

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۵:۱۰

کابل

Background image

تکنیشن بایومیدیکل

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومي منابع بشري

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:      . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۵۹

کابل

Background image

واکسیناتور

جمهوري سلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۵۳

کابل

Background image

گارد

جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۴۳

کابل

Background image

نلدوان

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

اعلان کاریابی

کود بست:            وزارت صحت عامه/پروژه ICU پولی کلینیک احمدشاه مینه واقع ناحیه دوازدهم

عنوان بست:         . . .

Pagination