در اعلان نمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۳۴

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی تنظیم برنامه های آموزشی

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تنظیم برنامه های آموزشی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش:

ریاست اکمال تخصص . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۹

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بازنگری کوریکولم

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۵

کابل - افغانستان

Background image

مدیر عمومی بانک سولات

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بانک سولات

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۱

کابل - افغانستان

Background image

عضو مسلکی نظارت

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی نظارت

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موقعیت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۲۰

کابل - افغانستان

Background image

عضو مسلکی اعتبار دهی

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی اعتبار دهی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

م . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۱۳

کابل - افغانستان

Background image

عضو مسلکی امتحانات

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی امتحانات

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موق . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۱۱

کابل - افغانستان

Background image

عضو مسلکی کوریکولم

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی کوریکولم

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

موق . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۹

کابل - افغانستان

Background image

عضو مسلکی ارزیابی اسناد خارج مرز واتباع خارجی

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی ارزیابی اسناد خارج مرز واتباع خارجی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۳

کابل - افغانستان

Background image

عضو آمریت مسلکی ژورنال و تحقیق

عنوان وظیفه:

عضو آمریت مسلکی ژورنال و تحقیق

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 صحت عامه

بخش:

ریاست عمومی اکمال تخصص

. . .

Pagination