آمرشف هماتولوژی

akbari_admin
شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۵ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

آمرشف هماتولوژی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

صحت عامه

بخش:

ریاست شفاخانه جمهوریت

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

رئیس شفاخانه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد بست:

۴۱

تاریخ بازنگری:

 

...............................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: بهبود بخشیدن وفراهم آوری تسهیلات درعرصه خدمات صحی باکیفیت به منظور کاهش میزان مصابیت، مرگ ومیر. وایجاد یک سیستم علمی وآموزشی برای بلند بردن ظرفیت کاری در روشنائی استراتیژی ملی وزارت صحت عامه؛

...............................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. رهبری راپور وویزیت صبحانه.؛
 3. تهیه تقسیم اوقات کاری برای دوکتوران سرویس مربوطه؛
 4. اجرای پرویسجرهای تخصصی هیمتولوژی؛
 5. اجرای (Consultation) وهدایت درمورد اجرای آن؛
 6. اشتراک فعال درشورای متخصصین وزارت صحت عامه؛
 7. حل پرابلم های سرویس مربوطه درتفاهم بارئیس شفاخانه؛
 8. تهیه وتطبیق کرویکولم درسی برای دوکتوران شامل پروگرام تخصصی؛
 9. رهبری کنفرانس های علمی ورکشاپ ها جهت ارتقاء سطح دانش دوکتوران سرویس؛
 10. تهیه سوالات برای ارزیابی وامتحانات دوکتوران ترینی؛
 11. تعین وانتخاب مونوگراف برای دوکتوران سال اخیر پروگرام تریننگ وانتخاب استاد رهنما ازجمله ترینرمتخصصین؛
 12. تألیف وترجمه آثارعلمی جدید؛
 13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

----------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است؛

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: داکترطب،  متخصص رشته هماتولوژی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.؛
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال؛
 3. تسلط به یکی اززبان های رسمی کشور(پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 5. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:
 6. اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.
 7. ۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.
 8. ۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.
 9. ۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .
 10. ۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.
 11. ۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.
 12. ۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 13. نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .
 14. توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.