باغبان 

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۱۲

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

 

عنوان وظیفه:       باغبان  

وزارت /اداره:  صحت عامه/  ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا 

موقعیت:            شفاخانه ولایتی پکتیکا 

ریاست:              صحت عامه ولایت پکتیکا                          

بست:                 NTA-H))

تعداد:                      ( ۱)

گزارش به:           آمر شفاخانه  

گزارش از:        ندارد

محل امتحان :     ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

ساحه کار :

همکاری همه جانبه در کار های فزیکی شفاخانه  

مقصد وهدف :

1 – فراهم آوری سهولت وسرسبزي در امورات شفاخانه

2 –سرسبز. پاک و صفا نگداشتن محوطه وحويلي شفاخانه  

 

مسولیت ها :

 • ایفای وظیفه درشفاخانه ولایتی پکتیکا در ساعات رسمی کار
 • سرسبزي ،پاک کاری محوطه شفاخانه سوختاندن و یا انتقال دادن مواد فاضله و باطله به اساس هدایت آمر شفاخانه   مطابق به رهنمود اجراآت در قسمت سبز نگهداشتن محوطه شفاخانه  
 • ایفای هر وظیفه دیگر مطابق به دستور آمر شفاخانه

توانائی و مهارت و مشخصات :

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • صادق و راست کار قابل اعتماد
 • قدرت افهام وتفهیم به زبان های مروج در محل وتوانايي كار فزيكي وبيديت با دهقاني

دست آورد های مشخص در 12 ماه کار:

 • محوطه شفاخانه سرسبر گل كاري وباید پاک  و صفا نگداری شده باشد
 • به اساس هدایات رهنمود در سرسبزي وگل كاري محوطه شفاخانه   وظایف خودرا انجام داده باشد

شاخص های سنجش کارایی و انجام وظیفه :

 • محوطه  شفاخانه  در تمام اوقات سرسبز گل كاري و پاک و صفا نگهداشته شود ونهال ها غرس  گردد
 • مواد فاضله شفاخانه  مطابق به رهنمود و از بردن آن دفعه شده است

روش ارزیابی :

 • ارزیابی توسط آمر شفاخانه در ختم سه ماه ، یک سال و بعدآ
 • بصورت هر شش ماه بر اساس میعار های موجود در جداول ارزیابی صورت میگیرد.

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .