برقی

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۱۹

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

 

امارت اسلامی افغانستان                                                   

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : برقی                     

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-H  )

تعداد                         (1)     

جنسیت                : ذکور

گزارش به           :  مدیر خدمات

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

ساحه کار :

همکاری همه جانبه در کارهای فنی و تخنیکی  سیستم برق شفاخانه  

مقصد وهدف :

1 – فراهم آوری سهولت سیستم برق در امور روزمره کار مندان شفاخانه

2 – کنترول و چک نمودن تمام وسایل برقی شفاخانه

مسولیت ها :

 • کنترول و چک نمودن تمام وسایل برقی شفاخانه
 • اجرای نوکریوالی طبق جدول از قبل تعیین شده
 • چک و کنترول از تمام گروپهای دفاتر و اتاق های مریضان .اتاق بستر . تهکویها
 • مشکلات ایجاد شده در تجهیزات برقی را در زمان نوکریوالی هرچه عاجل به مدیرخدمات و مسول حفظ و مراقبت گذارش دهد
 • ایفای هر وظیفه دیگر مطابق به دستور آمر شفاخانه  

توانائی و مهارت و مشخصات :

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • صادق و راست کار قابل اعتماد
 • قدرت افهام وتفهیم به زبان های مروج در محل
 • تجربه کاری :۲ سال دربخش مربوط

دست آورد های مشخص در 12 ماه کار:

 • تجهیزات برقی و سیستم برق در شفاخانه باید بدون عارضه باشد
 • رضایت مدیرخدمات شفاخانه از اجرای وظایف محوله

شاخص های سنجش کارایی و انجام وظیفه :

 • اگر در زمان نوکریوالی در وظیفه خویش حاضر نباشد و مدیرخدمات نیز درجریان قرار نگیرد هر نوع مسولیت بعدی بدوش خود شخص میباشد
 • پابندی به حاضری و نوکریوالی

روش ارزیابی :

ارزیابی توسط آمر شفاخانه  در ختم سه ماه ، یک سال و بعدآ بصورت هر شش ماه بر اساس میعار های موجود در جداول ارزیابی صورت میگیرد

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .