تکنیشن اکسری

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

لوگر - افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

لایحه وظایف

عنوان بست:       تکنیشن اکسری

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        شفاخانه نائیب امین الله خان لوګری/لوګر

مدت قرارداد:      یک سال (قابل تمدید)

تعداد بست:         3   

جنس:               ذکور/اناث

تابعیت:             افغان

نورم معاش:        مطابق نورم معاشات اداره

تاریخ اعلان:

تاریخ ختم:

ساحه کار:

تنظيم امور مربوط به ديپارتمنت اکسريز

هدف و منظور:

 1. اخذ دقيق و مناسب کليشه اکسري 2- نگهداشت سامان و وسايل اکسري  3- تطبيق ستندرد هاي مربوط اکسري

مسؤوليت ها:

 • عرضه خدمات اکسري براي مريضان داخل بستر و مريضان سرااقبت های عاجل.
 • حفظ و مراقبت سامان و تجهيزات (ماشين اکسري) شعبه اکسري.
 • مصئون ساختن پرسونل شعبه اکسري و محيط مصئون براي مريضان و مراجعين.
 • جابجا نمودن مناسب مواد ضايع شده اکسريز.
 • ارايه  راپور ماهوار به مسول بخش مربوطه و يا هر وقت که ازوي تقاضا گردد.
 • تهيه و ارايه لست مواد قابل مصرف بخش اکسريز تحت نظارت مسول بخش مربوطه.
 • بلند بردن وارتقا ظرفيت کاري مطابق رهنمود هاي ملي.
 • انجام نو کريوالي 24 ساعته مطابق تقسيم اوقات که از طرف اداره بخش مربوطه تهيه شده است
 • مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي
 • اشتراک در مجالس، اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش
 • تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 • اشتراک فعال درارزيابي ربع وار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 • مسوليت جمع آوري ارقام دقيق و به موقع شعبه اکسريز  
 • اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربع وار و تعقيب پلان کاري

دستاورد هاي مشخص در 12 ماه کار:

 • بخش مربوطه بصورت درست تنطيم گرديده باشد
 • اجرا موثر امور مربوط به به ديپارتمنت اکسريز
 • جلو گيري از اخذ پول غير قانوني در شعبه اکسري
 • بهبود و ارتقاي تطبيق سنتدرد هاي معرفي شده

شاخص هاي سنجش کارآيي و انجام وظيفه:

 1. در ساعات رسمي کار طي سال سپري شده (بدون) غيرحاضري نداشته باشد
 2. تنطيم درست سيستم کنترول بخش مربوطه
 3. حد اقل ده راپور تحريري ماهوار از مواد قابل مصرف به هيئات رهبري شفاخانه ارايه گرديده باشد

توانايي، مشخصات و مهارت ها:

 • داشتن تابعيت افغانستان
 • فراغت از انستيتوت متوسطه طبي(دیپارتمنت رادیولوژی) تایید شده در دولت
 • حد اقل 1 سال تجربه کاري در ساحه اکسريز ترجيح داده ميشود
 • داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد بودن
 • صحت کافي و قواي کافي براي انجام کار
 • تسلط بر زبان هاي محلي